Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  27.04.2018р. (час розміщення 09:00) Річна інформація емітента за 2017 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33718227

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)373-95-94 (056)373-95-94

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 81

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://fbp.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
у п.1 емiтент як акцiонерне товариство не заповнює iнформацiю про органи управлiння
п. 2. Рiшенням НКЦПФР № 146 вiд 15.03.2018, ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» видано лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (безстрокова, дiє з 25.03.2018).
п.3 Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб
п.4 У Емiтента не призначено корпоративного секретаря
п.5 Емiтент не користується послугами рейтингового агентства
п.7 пп.2 посадовi особи акцiями емiтента не володiють
п.10 Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались
п.12 пп.2,3,4,5 емiтент не випускав облiгацiї, iншi цiннi папери, та не має похiдних цiнних паперiв, викупу власних акцiй не було
п.14 п.4 Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п.14 пп.5 Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п.15 Емiтент не випускав боргових цiнних паперiв
п.18 -27 iнформацiя не заповнена з причини її вiдсутностi випуску iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН
п.28 Вiдомостi про аудит. висновок заповнюються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв
п.30 емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за нацiональним стандартами, оскiльки перейшов на мiжнароднi
п.32-33 не заповнено, оскiльки емiтент не випускав борговi цiннi папери та цiльовi облiгацiї.
У табличцi "iнформацiя про засновникiв...." вказуються особи, якi заснували Товариство, та частки якою вони володiють станом на 31.12.2017р.
Поле "серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" не заповнено, оскiльки у Виписцi з ЄДР така iнформацiя вiдсутня.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

29.01.2008

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

50000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

66.11 Управлiння фiнансовими ринками

62.02 Консультування з питань iнформатизацiї

62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26505000106001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «УКРГАЗБАНК»

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

26501184084.84

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

№231

14.03.2008

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

24.03.2018

Опис

Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї 24.03.2018р. Рiшенням НКЦПФР № 146 вiд 15.03.2018, ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» видано лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (безстрокова, дiє з 25.03.2018)

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "Юпрас Капiтал", змiнено найменування на ПрАТ "Альтана Капiтал"

20337279

04053Україна м. Київ провулок Киянiвський, буд.7А

0.057073

ТОВ "Фондова компанiя Пiлот"

25479222

69002Україна Запорiжжя вул. Гоголя, буд. 91

0

ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ", змiнено найменування на ПрАТ "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000Україна Днiпро Воскресенська, буд. 30

94.235723

ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ"

34497058

49000Україна Днiпро Ленiна (Воскресенська), буд. 30

0

ПрАТ "Менеджмент технолоджiз"

32987822

49000Україна Днiпро Воскресенська, буд. 30

0

ТОВ "Центральний Брокер"

34560611

49000Україна Днiпро бул. Катеринославський, буд. 2

0

ТОВ "Брокер Актив"

35447123

49000Україна Днiпро Ленiна (Воскресенська), буд. 30

0

ТОВ "Дилер Iнвест"

35447118

49000Україна Днiпро Ленiна (Воскресенська), буд. 30

0

ТОВ "Акцептор"

31152642

61013Україна Харкiв Шевченка, буд.28-А

0.009455

ЗАТ "Унiвер Капiтал", змiнено найменування на ТОВ "Унiвер Капiтал"

33592899

01033Україна Київ Жилянська, буд. 59, оф. 102

0

ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ"

35138019

01033Україна Київ Саксаганського, 36-Б

0.000017

ТОВ "Укрсервiс"

22193583

76018Україна Iвано-Франкiвськ Галицька, 67 оф.509

0.000017

ТОВ "Фiнком Капiтал"

34045327

03062Україна Київ Естонська, 120

0

ПАТ "Альфа-банк"

23494714

01025Україна Київ Десятинна, буд. 4/6

0.000017

ЗАТ "Майстер Брок", змiнено найменування на ПрАТ "Майстер Брок"

21608094

03151Україна Київ Народного Ополчення, буд. 12-А

0.000017

ТОВ ФК "Фiнекс-Україна"

31063268

61070Україна Харкiв Академiка Проскури, буд. 1, коп. 45, оф. 9

0.009455

ТОВ "Арта цiннi папери"

32709075

01001Україна Київ пров. Музейний, буд. 4

0.000020

АБ "IНГ Банк Україна", змiнено найменування на ПАТ "IНГ Банк Україна"

21684818

04070Україна Київ Спаська, буд. 30-а

0.000017

ТОВ "ФК "Куб"

32999754

01013Україна Київ Будiндустрiї, буд. 5

0.000094

ТОВ "ФК "Декра"

24685310

76005Україна Iвано-Франкiвськ Чорновола, буд. 103

0.000017

ТОВ "КейБiСi Сек`юрiтiз Україна"

33396156

04070Україна Київ Iллiнська, буд. 8, блок 6, поверх 6

0.000017

ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест"

31705787

49027Україна Днiпро пр. Карла Маркса (Яворницького), буд.22

0.000017

ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", змiнено найменування на ТОВ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

4900Україна Днiпро Ленiна (Воскресенська), буд. 30

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Антонов Сергiй Михайлович

0

Усього

94.311956

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишков Станiслав Євгенiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3

9) Опис

Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 82417,28 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015 р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Шишков С.Є. протягом останнiх 5 рокiв обiмав наступнi посади: з 04.08.2009р. по теперiшнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Основне мiсце роботи. Стаж роботи 25 рокiв.
Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Бiржової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiлюшко Едуард Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 1 рiк

9) Опис

У полi дата набрання повноважень стоїть дата останнього переобрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Протягом звiтного перiоду Бiржову раду було переобрано 24.04.2017, персональний склад Бiржової ради не змiнювався.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято рiшення: 1. у зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член (Голова) Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 2 роки. 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб: Член Бiржової ради Мiлюшко Едуард Iванович, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голови Бiржової ради, радника ПАТ «ФБ» Перспектива». Мiлюшко Е.I. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042). 3. Обрати Головою Бiржової ради Товариства – Мiлюшка Едуарда Iвановича, Члена Бiржової ради Товариства, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв.
протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Голови Бiржової ради, радника ПАТ «ФБ» Перспектива». Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж роботи 32 роки.
Винагород, в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Бiржової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернобровська Каролiна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 06.07.2010 р. – 24.01.2014р. ПАТ «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї», посада – головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 1 рiк

9) Опис

До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято рiшення: 1. у зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Чернобровська Каролiна Миколаївна, перебувала на данiй посадi 2 роки. 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб: Член Бiржової ради Чернобровська Каролiна Миколаївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного бухгалтера ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї» (з 06.07.2010 по 24.01.2014), бухгалтера-експерта ТОВ «Юнiверсал секьюрiтiз» (з 27.01.2014 по теперiшнiй час). Є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Загальний стаж роботи 28 рокiв.
Винагород, в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримувала.
Протягом звiтного перiоду Бiржову раду було переобрано 24.04.2017, персональний склад Бiржової ради не змiнювався.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Бiржової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевчук Костянтин Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 1 рiк

9) Опис

У полi "дата набуття повноважень" стоїть дата останнього обрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Протягом звiтного перiоду Бiржову раду було переобрано 24.04.2017, персональний склад Бiржової ради не змiнювався.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято рiшення: 1. у зв’язку iз необхiднiстю припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства у вiдповiдностi до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» припинити з 24.04.2017р. повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 2 роки. 2. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович, протягом останнiх 5 рокiв (з 01.06.2005 р. по теперiшнiй час) обiймав посаду директора ТОВ «ФК «Куб». Шевчук К.Д. є представником акцiонера ТОВ «ФК «КУБ».
Стаж роботи 18 рокiв.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морозова Тетяна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. прийнято наступнi рiшення: 3. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити з 24.04.2017р. повноваження Ревiзора Морозової Тетяни Миколаївни. Перебувала на данiй посадi 3 роки. 4. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв`язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Морозова Т.М. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi, з 03.02.2014 р. – по теперiшнiй час: ТОВ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30), посада – бухгалтер-операцiонiст
Стаж роботи - 4 роки.
Протягом звiтного перiоду Ревiзора було переобрано 24.04.2017.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крюкова Юлiя Ярославiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", менеджер з продажу з 01.11.2011р. по 14.02.2012р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3 роки

9) Опис

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (за сумiсництвом) Крюкова Юлiя Ярославiвна.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Протягом звiтного перiоду отримала винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 24415,55 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: спецiалiста з продажу ДП "Блiц", менеджера з продажу ДП "Акцепт" та ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", секретаря органiзацiйного вiддiлу , головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi". Зараз обiймає посаду головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" - основне мiсце роботи (мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник директора з розвитку (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Вячеслав Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Сбондс-Україна", директор з 01.10.2003р. по 05.04.2012р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3 роки

9) Опис

Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з розвитку Харченко Вячеслав Анатолiйович.
Протягом звiтного перiоду отримав винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 49378,43 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Стаж роботи 16 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора ТОВ "Сбондс-Україна", заступника директора з розвитку ПАТ "ФБ "Перспектива". Посад на iнших пiдприємствах не займає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська, буд. 30

4711786160

94.235723

4711786160

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

4711786160

94.235723

4711786160

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

24.04.2017

Кворум зборів**

99.864271

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
4 питання: Звiт Бiржової ради Товариства за 2016 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк
9 питання: Припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства.
10 питання: Обрання членiв Бiржової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Бiржової ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Бiржової ради Товариства.
12 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
13 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
15 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
16 питання: Змiна типу та найменування Товариства.
17 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надiйшло. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi (окрiм питань 15-17). Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Бiржовою Радою Товариства.
Результати розгляду питань:
1 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Маслєннiкова Олена Олегiвна;
Член лiчильної комiсiї: Фiлiпська Олена Вiкторiвна.
2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Мiлюшка Едуарда Iвановича, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Чернобровську Каролiну Миколаївну.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
4 питання: Звiт Бiржової ради Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити звiт Бiржової ради Товариства за 2016 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
У зв’язку з тим, що згiдно чинного законодавства України прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її акцiонерами, прийняти рiшення:
1. Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2016 року, на формування Резервного капiталу Товариства;
2. Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2016 року, на розвиток Товариства.
9 питання: Припинення повноважень членiв Бiржової ради Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Припинити з 24.04.2017 року повноваження членiв Бiржової ради Товариства у попередньому складi:
Член Бiржової ради – Мiлюшко Едуард Iванович;
Член Бiржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;
Член Бiржової ради – Чернобровська Каролiна Миколаївна.
10 питання: Обрання членiв Бiржової ради Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Обрати строком на один рiк Бiржову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб у наступному складi:
Член Бiржової ради – Мiлюшко Едуард Iванович;
Член Бiржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;
Член Бiржової ради – Чернобровська Каролiна Миколаївна.
2. Обрати Головою Бiржової ради Товариства – Мiлюшка Едуарда Iвановича, Члена Бiржової ради Товариства, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв.
3. Ухвалили рiшення про те, що згiдно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» Бiржова рада Товариства у новому складi приймає на себе обов’язки з 24.04.2017 року.
11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Бiржової ради Товариства, обрання особи, який уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Бiржової ради Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Бiржової ради Товариства на безоплатнiй основi.
2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Бiржової ради Товариства.
12 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Припинити з 24.04.2017 року повноваження Ревiзора Товариства Морозової Тетяни Миколаївни.
13 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Морозової Тетяни Миколаївни.
2. Ухвалили рiшення про те, що Ревiзор Товариства приймає на себе обов’язки з 25.04.2017 року.
14 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi.
2. Уповноважити директора Товариства Шишкова С.Є. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
15 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Рiшення не прийнято.
Вирiшили:
Попередньо не надавати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi.
16 питання: Змiна типу та найменування Товариства.
Рiшення не прийнято.
Вирiшили:
Не змiнювати тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» на Приватне акцiонерне товариство «Фондова Бiржа «Перспектива».
17 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Рiшення не прийнято.
Вирiшили:
Не вносити змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.

       

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35531560

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ - м. Київ Чапаєва (В’ячеслава Липинського), 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№4082

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.12.2007

Міжміський код та телефон

(050)3313751

Факс

(044)5376346

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист» здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента, починаючи з 2017 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнекс-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32237449

Місцезнаходження

61022 Україна Харківська - м. Харкiв вул. Сумська, буд. 45, к. 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3095

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2012

Міжміський код та телефон

(057)7209929

Факс

(057)7209939

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит" здiйснювало перевiрку фiнансової звiтностi емiтента у 2015-2016 рр. У 2017 р. надання аудиторських послуг припинено.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263270

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

(056)3739799

Факс

(056)3739799

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; - депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги органiв державної влади; - надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством; - iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)5854242

Факс

(044)5854242

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - клiрингової дiяльностi

Опис

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» виконує функцiї особи, що здiйснює клiрингову дiяльнiсть, функцiї центрального контрагента та забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах. ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiринг за бiржовими угодами, розрахунки за якими здiйснюються за рахунок учасникiв клiрингу – торговцiв цiнними паперами та клiєнтiв учасникiв клiрингу. Розрахунковий центр як центральний контрагент для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клiрингу, виступає учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Для забезпечення виконання бiржових угод щодо цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр» укладає договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з кожною фондовою бiржею.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)5910404

Факс

(044)4825207

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ - м. Київ вул. Шовковична, буд. 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АД №034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 2775001

Факс

(044)2775001

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, а саме: допуску цiнних паперiв до обiгу на Бiржi шляхом включення до Бiржового списку

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 075819

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.09.2012

Міжміський код та телефон

(056)3739799

Факс

(056)3739799

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлю цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть

Опис

Надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв (в подальшому ЦП/IФI) на пiдстави разових замовлень, а саме:
• виконання доручень по купiвлi, продажу чи обмiну ЦП/IФI;
• здiйснення представництва по дорученню;
• надання послуг, пов’язаних iз функцiєю керуючого рахунком у цiнних паперах та/або послуг щодо внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних ЦП/IФI;
• iнформацiйнi послуги про курси, операцiї та iншi iнформацiйнi послуги;
• iншi операцiї, не забороненi дiючим законодавством України.
ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз" надавало емiтенту послуги за договором на брокерське обслуговування у попереднi роки, але у 2017 р. призупинило надання послуг через зупинення дiї лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спайк-Iнвест"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35542661

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Писаржевського, буд. 1-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263038

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.04.2013

Міжміський код та телефон

(056)7945545

Факс

(056)7945545

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть

Опис

Послуги щодо вчинення правочинiв з цiнними паперами на пiдставi разових замовлень, а саме вчинення договорiв з купiвлi, продажу або мiни ЦП вiд свого iменi, за рахунок, та в iнтересах клiєнта. Можуть надаватися додатковi послуги, зокрема iнформацiйнi та консультацiйнi, щодо курсiв цiнних паперiв, умов їх обiгу тощо, у порядку що погоджується додатково. Договiр на брокерське обслуговування укладено 08.02.2017.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Матерiальнi активи-2"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39036757

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 826

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.11.2017

Міжміський код та телефон

(056)3703789

Факс

(056)3703789

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть

Опис

Послуги щодо вчинення правочинiв з цiнними паперами на пiдставi разових замовлень, а саме вчинення договорiв з купiвлi, продажу або мiни ЦП вiд свого iменi, за рахунок, та в iнтересах клiєнта.
Можуть надаватися додатковi послуги, зокрема iнформацiйнi та консультацiйнi, щодо курсiв цiнних паперiв, умов їх обiгу тощо, у порядку що погоджується додатково. Договiр на брокерське обслуговування укладено 14.12.2017.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.11.2010

№1012/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000070080

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.01

5000000000

50000000

100

Опис

Дата включення цiнних паперiв емiтента у бiржовий реєстр фондової бiржi (ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"): 15.08.2010 р. Вiдповiдно до листа емiтента вiд 07.08.2015р. у зв’язку з зупиненням торгiвлi на будь-якiй фондовiй бiржi, згiдно Рiшення директора ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" вiд 07.08.2015р. вих. №15/08/07-03, 07.08.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 5000000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ "ФБ "Перспектива", загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива". Випуск акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива", якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 04.11.2010р., реєстрацiйний номер 1012/1/10.
Цiннi папери ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" з 07.08.2015р. у лiстингу не перебувають.
Зупинення торгiвлi цiнними паперами емiтента на будь-якiй фондовiй бiржi тривало протягом 05.08.2015-05.12.2015 (згiдно рiшення НКЦПФР № 1212 вiд 04.08.2015) та 07.12.2015-07.04.2016 (згiдно рiшення НКЦПФР № 1967 вiд 26.11.2015).
Вiдповiдно до Рiшення Операцiйного управлiння ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" № 170213/00001 вiд 13.02.2017, за iнiцiативою емiтента, акцiї ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" 14.02.2017 були включенi в бiржовий список ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" без включення до бiржового Реєстру.
Тож станом на 31.12.2017 акцiї емiтента знаходилися у бiржовому списку ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" та ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС".
Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Додаткової емiсiї акцiй або iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було.
Мета останнього закритого (приватного) розмiщення акцiй було: збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства за рахунок розмiщення простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi.

 


XI. Опис бізнесу

11 травня 2006 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку надала лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельно–iнформацiйна система «Перспектива».
03 квiтня 2007 р. – на ТОВ «ТIС «Перспектива» апробованi першi в Українi активнi торги за технологiєю Ринку Заявок
29 сiчня 2008 р. – здiйснена державна реєстрацiя ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива», яке стало правонаступником ТОВ «ТIС «Перспектива».
06 березня 2008 р. – Державний департамент з питань зв’язку та iнформатизацiї зареєстрував центр сертифiкацiї ключiв та внiс ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» до Реєстру суб'єктiв – засвiдчувальних центрiв зареєстрованих та неакредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв, якi надають послуги, пов'язанi з електронним цифровим пiдписом.
14 березня 2008 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку прийняла рiшення про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
30 червня 2009 р. – проведено першi грошовi розрахунки за наслiдками торгiв на ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» через внутрiшньодержавну небанкiвську платiжну систему «Розрахункова фондова система».
29 липня 2009 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» набув статусу Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв.
24 грудня 2010 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ПАТ “Комунiкацiйний фондовий центр”, створений шляхом перетворення та видiлення зi складу Бiржi, отримав статус акредитованого ЦСК.
05 серпня 2010 р. – здiйснена державна реєстрацiя ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
04 листопада 2010 р. – акцiї ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» включенi до бiржового реєстру.
31 сiчня 2011 р. – розпочато реалiзацiю спiльного проекту Мiжнародної фiнансової корпорацiї (IFC) та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», метою якого є сприяння розвитку ринку фiнансових стресових активiв в Українi через створення механiзмiв (iнструментарiю та платформи) їх сек`юритизацiї.
16 березня 2011 р. – мiж Мiнiстерством фiнансiв України та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цiнних паперiв до бiржових торгiв та включення до бiржового реєстру.
16 червня 2011 року – створено Товарну бiржу «Перспектива-Коммодiтi», яка використовує торговельнi та розрахунковi технологiї, вiдпрацьованi ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», на товарному бiржовому ринку.
18 серпня 2011 р. – зареєстровано Правила строкового ринку ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» та специфiкацiї строкових контрактiв на Український iндекс ставок за депозитами фiзичних осiб (Iндекс UIRD), на iндекс Українських облiгацiй (Iндекс UB), на поставку ОВДП; погоджена Методика iндексу Українських облiгацiй.
13 лютого 2012 р.- Нацiональний Банк України отримав доступ до торгiв на ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
31 травня 2012 р. – стартували торги на Строковому ринку Бiржi. Це перший приклад бiржових торгiв процентними строковими контрактами (Interest Rate Future, IRF) в Українi.
01 листопада 2012 р. – обсяг торгiв на Бiржi з початку року вперше перевищив показники бiржi ПФТС. Пiсля цього лiдерство Бiржi за обсягами бiржових торгiв стабiльно збiльшувалося (ринкова частка у рiчному вираженнi зросла з 45% за сiчень-жовтень до 55% за 2012 рiк та аж до 79% у 2014 роцi).
13 лютого 2013 р. – ФДМУ та Бiржа уклали договiр про органiзацiю та проведення торгiв iз продажу пакетiв акцiй акцiонерних товариств, що належать державi.
12 квiтня 2013 р. – в обiг вперше впровадженi ф’ючерснi контракти на Iндекс KievPrime (на ставки, що вiдповiдають строкам погашення мiжбанкiвських кредитiв на строк 1 та 3 мiсяцi). Таким чином, розширене коло строкових контрактiв, що торгуються на Бiржi. 26 квiтня 2013 р. – розпочато торги на ринку РЕПО щодо державних облiгацiй (ОВДП). Вже за травень-червень частка договорiв РЕПО сягнула 10,5% загального обсягу торгiв ОВДП на Бiржi.
4 червня 2013 р. – комп’ютерна програма "Система електронних торгiв" (ЕТС Бiржi) стала першим програмним продуктом, внесеним до Перелiку програмних продуктiв на фондовому ринку, що ведеться НКЦПФР.
19-20 вересня 2013р. – вiдбулася перша мiжнародна конференцiя "Український фондовий ринок: перспективи розвитку та покращення iнфраструктури", яку органiзувала Бiржа за сприяння СРО АУФТ, ICU, НАБУ.
13 травня 2014 р. – на Бiржi укладенi першi договори за технологiєю Iнтернет-трейдингу.
18-19 вересня 2014 р. – Бiржею за сприяння Львiвської мiської ради органiзовано Lviv Financial Forum. Генеральними спонсорами виступили група ICU та СРО АУФТ.
21 сiчня 2015 р. – пiсля отримання погодження (дозволу) НБУ (30.12.2014) та реєстрацiї НКЦПФР специфiкацiй валютних деривативiв (13.01.2015) на Бiржi вiдбувся старт торгiв валютними деривативами.
20 березня 2015 р. – електронний приватизацiйний аукцiон з продажу пакету акцiй ПАТ «НВЦ «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», що належав до комунальної власностi м. Києва.
15 травня 2015 р. – iнтеграцiя до «шлюзу» Бiржi брокерської системи SL Trade для торгiв на Строковому ринку.
06 липня 2015 р. – старт активних торгiв депозитними сертифiкатами НБУ на Бiржi, протягом 2015-2016 рр. обсяг торгiв цим iнструментом на Бiржi сягнув 18,4 млрд грн., але з середини 2016 року обiг депозитних сертифiкатiв НБУ став винятково позабiржовим..
24-25 вересня 2015 р. – участь в Odessa Financial Forum, органiзованому СРО АУФТ спiльно з ГО “АСI Україна”, генеральний спонсор – група ICU, партнери – WSE та ACC.
15 жовтня 2015 р. – завершення консолiдацiї структури власностi БГП (холдера ФБП та iнших технологiчно пов’язаних iнфраструктурних компанiй) з урахуванням вимог чинного законодавства, 17.11.2015 НКЦПФР погоджено набуття власниками iстотної участi у Бiржi як професiйному учаснику фондового ринку.
08 грудня 2015 р. – старт аукцiонiв НБУ з продажу ОВДП, до кiнця року проведено 5 аукцiонiв, в ходi яких подано заявок на 502 млн грн та реалiзовано ОВДП на суму 127 млн. грн.
Варто вiдзначити наступнi основнi подiї 2016 року, важливi для розвитку Бiржi.
21 сiчня 2016 р. – на Бiржi укладено першi угоди РЕПО з депозитними сертифiкатами НБУ, загалом протягом сiчня-травня 2016 р. таких угод укладено на 1,56 млрд грн (14% загального обсягу торгiв депозитними сертифiкатами НБУ та 13% обороту ринку РЕПО за цей перiод). Втiм, з середини 2016 р., через змiни нормативно-правових актiв, депозитнi сертифiкати НБУ втрачають можливостi бiржового обiгу.
09 лютого 2016 р. - оновлення торгового термiналу з метою надання додаткових можливостей при здiйсненнi операцiй за участi первинних дилерiв (контроль проведення операцiй та iнформацiї про потенцiйного контрагента) та операцiй РЕПО (додаткова iдентифiкацiя щодо розпорядження предметом забезпечення РЕПО).
06 травня 2016 р. – оновлення торгового термiналу з врахуванням специфiки укладення угод акцiонерними товариствами (контроль за критерiями значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть).
11 травня 2016 р. – на Бiржi укладено першi угоди з державними деривативами, випущеними в 2015 роцi в межах реструктуризацiї державного боргу, обсяг торгiв у 2016 р. складає 86 млн грн, цiноутворення вiдповiдає котируванням європейських майданчикiв, де такi iнструменти допущенi до торгiв.
30 травня 2016 р. – за наслiдками чергового конкурсу, оголошеного НКЦПФР, Бiржу визначено одним з переможцiв конкурсу на право публiчного розмiщення облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй (втiм, незважаючи на законодавче врегулювання можливостi випуску таких фiнансових iнструментiв ще у 2013 р., практичнi приклади їх емiсiї в України поки що вiдсутнi).
29-30 вересня 2016 р. – участь в Ukrainian Financial Forum 2016, органiзованого фiнансовою групою ICU за пiдтримки Thomson Reuters, American Chamber of Commerce, АУФТ, НАБУ, ACI-Україна, CBonds.
24 листопада 2016 р. - оновлення торгового термiналу з урахуванням побажань членiв Бiржi та змiн законодавства, зокрема, реалiзовано механiзм додаткового повiдомлення брокерiв засобами торгового термiналу, якщо на момент укладання бiржових контрактiв на Адресному ринку на iнших ринках наявнi заявки з кращими цiнами.
05 грудня 2016 р. - прийнято рiшення НКЦПФР про реєстрацiю змiн до Правил Бiржi, внесених з метою приведення у вiдповiднiсть до вимог дiючого законодавства, насамперед, до рiшення НКЦПФР вiд 19.07.2016 № 771. Зокрема, змiни стосувалися наступного: врегульовано випадки, в яких ЕТС Бiржi унеможливлює укладення договорiв або накопичує iнформацiю про невiдповiднiсть цiн за адресними заявками кращим цiнам за заявками, якi iснували на момент укладання договору; виокремлено бiржовi списки для цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, скориговано визначення та бiльш детально врегульовано договiрнi вiдносини з змаркет-мейкерами; консолiдовано критерiї, за якими не допускається внесення та перебування цiнних паперiв у Бiржовому списку, та порядок контролю ознак фiктивностi.
02 червня 2017 року - укладено першi угоди з розмiщення на ФБ «Перспектива» облiгацiй АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1". Загалом протягом червня-вересня 2017 р. розмiщено 18 серiй облiгацiй загальною вартiстю 559,32 млн грн.
03 липня 2017 року – оновлення ЕТС Бiржi та термiналу (версiя 5.0.0.57), зокрема, з метою консолiдацiї iнформацiї про всi укладенi бiржовi договори за адресними заявками, в яких цiни не вiдповiдають кращим цiнам на купiвлю/продаж, якi iснували на момент укладання таких бiржових договорiв.
31 липня 2017 – оновлення ЕТС Бiржi та торгового термiналу (версiя 5.0.0.58), зокрема, технологiй проведення аукцiонiв в iнтересах ФДМУ та ФГВФО.
04 жовтня 2017 року – за наслiдком IТ-доопрацювань та погодження змiн до регламенту з ПАТ «Розрахунковий центр» стартували торги за технологiєю, що передбачає укладення бiржових контрактiв, якi забезпеченi правами на отримання грошових коштiв/цiнних паперiв на пiдставi вiдповiдних зустрiчних зобов'язань.
24 листопада 2017 року – початок публiкацiї загальнодоступної детальної iнформацiї про дiапазони дохiдностi, цiни у вiдсотках вiд номiналу та iншi параметри ОВДП в режимi онлайн на веб-сайтi (до цього цi данi були доступнi в торговому термiналi членам бiржi та в спецiалiзованому веб-iнтерфейсi Мiнiстерству фiнансiв).
5-8 грудня 2017 р. – укладено угоди з розмiщення на ФБ «Перспектива» облiгацiй АТ «ОТП Банк» серiї Е. Загалом емiтентом залучено 412,69 млн грн.
8-11 грудня 2017 р. – укладено угоди з розмiщення на ФБ «Перспектива» облiгацiй ПАТ «КРЕДОБАНК» серiї А. Загалом емiтентом залучено 250,73 млн грн.
19 грудня 2017 року – подано документи регулятору для продовження лiцензiйної дiяльностi. Нову лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку отримано вiдповiдно до рiшення НКЦПФР № 146 вiд 15.03.2018.
21 грудня 2017 р. - прийнято рiшення НКЦПФР про реєстрацiю змiн до Правил Бiржi, внесених з метою приведення у вiдповiднiсть до вимог дiючого законодавства, зокрема вiдповiдно до рiшення НКЦПФР вiд 14.07.2017 № 520 «Про внесення змiн до Порядку реалiзацiї на фондовiй бiржi цiнних паперiв, на якi звернено стягнення».
26 грудня 2017 р. – укладено першi угоди з розмiщення на ФБ «Перспектива» облiгацiй АТ «Укрпошта» серiї А. Загалом протягом 2017-2018 рр. розмiщувалося 3 серiї облiгацiй АТ «Укрпошта» загальною номiнальною вартiстю 600 млн грн.
За наслiдками 2017 року активи Бiржi залишаються досить лiквiдними – частка найбiльш лiквiдних активiв (кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї) сягає 20%. Сума власних оборотних коштiв збiльшилася на 1,26 млн грн.
Протягом року власний капiтал збiльшився на 0,084 млн грн. та становить 50,376 млн грн. Натомiсть поточнi зобов’язання за 2017 рiк скоротилися з 6,081 до 0,088 млн грн. Як наслiдок, структура джерел коштiв характеризується високою автономнiстю: частка власного капiталу зросла з 89,2% до 99,8% пасивiв.
Чистий дохiд Бiржi вiд надання послуг з органiзацiї торгiвлi за рiк зрiс на 5%, втiм, дещо скоротилися фiнансовi доходи. Разом з тим, реалiзацiя комплексних заходiв iз скорочення операцiйних витрат (на 20%), дозволила пiдвищити чистий прибуток з 46 тис грн. у 2016 р. до 84 тис грн у 2017 р.
Iншi подiї не видiлялись

 

Станом на кiнець звiтного перiоду емiтент має наступну органiзацiйну структуру: загальнi збори, яким пiдпорядковується Бiржова рада, ревiзiйна комiсiя. Бiржовiй радi пiдпорядковується дирекцiя, члени бiржi, внутрiшнiй аудитор. Дирекцiя складається з директора, заступника директора з розвитку (пiдпорядковується директору), заступника директора з адмнiстративної дiяльностi (пiдпорядковується директору). Також директору пiдпорядковуються Радник, економiст, вiддiл з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, вiддiл забезпечення клiрингу та розрахункiв, фiнансовий вiддiл, юридичний вiддiл.
Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 9.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) – 1.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) – 1.
Фонд оплати працi за 2017 р. – 592 502,17 грн.
Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдбулося за рахунок збiльшення розмiру посадових окладiв.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика ПАТ "ФБ "Перспектива" спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi ПАТ "ФБ "Перспектива", на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари, тренiнги тощо.
Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принцицi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. Оскiльки ПАТ "ФБ "Перспектива" є професiйним учасником фондового ринку, то станом на кiнець звiтного перiоду працювало 5 сертифiкованих фахiвцiв, якi пройшли навчання та отримали сертифiкати вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть працiвникiв ПАТ "ФБ "Перспектива" вiдповiдає вимогам та потребам дiяльностi Товариства.

 

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань

 

Емiтент не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
Компанiя використовує модель облiку нематерiальних активiв за собiвартiстю. Ця модель передбачає, що нематерiальний актив пiсля визнання облiковується за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Для кожного нематерiального активу визначено термiн корисної експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю. Вартiсть нематерiального активу з кiнцевим термiном експлуатацiї, що пiдлягає амортизацiї, розподiляється на систематичнiй основi протягом термiну його корисної експлуатацiї. Амортизацiя починається, коли актив є придатним для використання. Амортизацiя припиняється на дату, що настає ранiше: або на дату, коли актив класифiкується як такий, що утримується для продажу, або на дату, коли припиняється визнання активу. Компанiя до нематерiальних активiв застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї
Нематерiальнi активи Компанiї включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйної дiяльностi компанiї , та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi.
Компанiя фактично експлуатує програмне забезпечення КП «Система електронних торгiв» з 2006 р. – початку функцiонування як органiзатора торгiвлi. Таким чином, ПЗ застосовується вже протягом 12 рокiв (з 2013 р. знаходиться у власностi ПАТ «ФБ «Перспектива», пiсля придбання прав на ПЗ у розробника). За цей час зазначене ПЗ (електронна торговельна система для органiзацiї торгiв фiнансовими iнструментами) залишається достатньо значущим активом, оскiльки постiйно використовується та є неодмiнною умовою провадження професiйної (лiцензованої) дiяльностi на фондовому ринку. Слiд зазначити, що ПЗ створене на пiдставi передового досвiду органiзацiї торгiв та iз високими можливостями щодо модернiзацiї та розширення функцiоналу, в т.ч. можливостями реалiзацiї рiзноманiтних торговельних технологiй та впровадження в обiг максимально широкого кола рiзних видiв цiнних паперiв та деривативiв.
Саме якiсна пiдтримка та супроводження ПЗ дозволяє Компанiї вже 7 рокiв поспiль (з 2012 року) лiдирувати на нацiональному бiржовому фондовому ринку. Це свiдчить про здатнiсть надавати послуги з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами за допомогою ПЗ на максимально конкурентному рiвнi, а також здатнiсть впроваджувати IТ-новацiї в умовах постiйного оновлення розгалуженої нормативно-правової бази, що регулює ринки капiталу, в т.ч. з метою iмплементацiї європейської правової основи.
Вiдповiдно до цього, з огляду на поточний та очiкуваний стан нацiонального бiржового ринку, управлiнський персонал Компанiї пiсля придбання ПК «Система електронних торгiв» мав намiр та вважав за доцiльне використовувати програмне забезпечення протягом сорока рокiв. Беручи до уваги вартiсть програмного забезпечення та виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в майбутньому, управлiнський персонал вважає за доцiльне саме такий термiн корисного використання. Було проведено аналiз, що саме завдяки встановлення такого термiну корисного використання Компанiя буде мати змогу рiвномiрно перерозподiлить витрати, якi були понесенi у зв’язку з придбанням цього програмного забезпечення i це не призведе до завищення витрат та збитку. Управлiнський персонал не вважає за доцiльне протягом декiлька десятирiч придбавати або створювати самостiйно принципово нове ПЗ для органiзацiї торгiв фiнансовими iнструментами через високий рiвень задоволеностi учасникiв нацiонального фiнансового ринку iснуючим ПЗ та високою спроможнiстю даного ПЗ до модифiкацiї та адаптацiї до законодавчих та ринкових змiн, про що свiдчить позитивний досвiд 12 рiчної експлуатацiї.
При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комунiкацiйне програмне забезпечення 10
Системне програмне забезпечення 10
КП «Система електронних торгiв» 40
Лiцензiї 10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнювач. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованою на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiям визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльше з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.
Компанiя застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Мета застосування методу оцiнки вартостi – визначити цiну, за якою вiдбулася б звичайна операцiя продажу активу чи передачi зобов’язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки поточних ринкових умов. Компанiя застосовує наступнi методи оцiнки вартостi : ринковий пiдхiд, витратний пiдхiд та дохiдний пiдхiд. Якщо для оцiнки справедливої вартостi застосовують кiлька методiв оцiнки, то результати оцiнюють, враховуючи прийнятнiсть дiапазону значень, на якi вказують такi результати. Оцiнка справедливої вартостi – це точка в дiапазонi, яка найкраще представляє справедливу вартiсть за даних обставин. Компанiя вiдбирає вхiднi данi, якi вiдповiдають характеристикам активу чи зобов’язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в операцiї з активом чи зобов’язанням. Компанiя використовує вхiднi данi з бiржових ринкiв.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування. Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо Компанiя:
- управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї за певним ринковим або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками;
- надає iнформацiю за групами активiв та зобов’язань ключовому управлiнському персоналу; та
- ринковi ризики, включаючи тривалiсть схильностi до конкретного ринкового ризику (або ризикiв). Що виникає у зв’язку з фiнансовими активами i фiнансовими зобов’язаннями, по сутi є рiвнозначними. Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що ґрунтуються на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об’єктiв iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення.
Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином:
Рiвень 1 – це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань;
Рiвень 2 – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та
Рiвень 3 – це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження).
Перехiд з рiвня на рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом на кiнець звiтного перiоду.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважали на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
(i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

 

ПАТ «ФБ «Перспектива» (далi – Бiржа) шостий рiк поспiль завершила в статусi лiдера в Українi за обсягом бiржових торгiв.
За наслiдками 2017 р. обсяг укладених на Бiржi договорiв становив 127 млрд. грн, тобто 62% сукупного обсягу торгiв на фондових бiржах України (на 4% бiльше за попереднiй рiк). 52% цiнних паперiв, допущених до торгiв, мають статус лiстингових, що свiдчить про високу якiсть бiржового списку. Також Бiржа лiдирує на бiржовому ринку за показниками кiлькостi членiв бiржi, допущених до бiржових торгiв (67), кiлькостi активних учасникiв торгiв (57), в т.ч. торгуючих банкiв (32).
Показники 2015 р. 2016 р. Змiна, % 2017 р.* Змiна, %*
Кiлькiсть членiв бiржi 101 87 -14% 82 -6%
- в т.ч. допущених до торгiв 86 67 -22% 67 0%
- частка активних учасникiв торгiв 80% 80% 0% 70% -10%
Iнструментiв, допущених до торгiв 852 583 -32% 496 -15%
- в т.ч. цiнних паперiв** 690 561 -19% 475 -15%
Кiлькiсть ЦП в бiржовому реєстрi** 269 266 -1% 246 -8%
Загальний обсяг торгiв, млрд. грн.: 220 136 -36% 127 -6%
- державнi облiгацiї 205 122 -41% 124 +2%
- облiгацiї пiдприємств та мiсцевих позик 3,09 2,34 -24% 2,08 -11%
- акцiї 0,47 0,004 -99% 0,01 +189%
- iнвестицiйнi сертифiкати 1,35 0,06 -95% 0,02 -71%
- депозитнi сертифiкати 7,00 11,26 +61% - -
- опцiоннi сертифiкати, строковi контракти, державнi деривативи 3,43 0,78 -77% 1,46 +87%
*Попереднi данi ** без депозитних сертифiкатiв НБУ
В 2017 р. бiржовий ринок України продовжував звужуватися: зменшилися кiлькiсть учасникiв ринку, коло доступних iнвесторам фiнансових iнструментiв (насамперед, лiстингових), обсяги торгiв на бiржах (на 12%), кiлькiсть бiржових угод.
Кiлькiсть бiрж, на яких укладалися договори, скоротилося з 9 у 2016 роцi до 7 у 2017 роцi, бiльш-менш регулярнi торги проводилися лише на 3-4 бiржах. Кiлькiсть функцiонуючих фондових бiрж за 2016 рiк скоротилося з 10 до 8 (через припинення дiяльностi УМФБ та СЄФБ), за 2017 рiк – з 8 до 5 (через припинення дiяльностi УФБ, КМФБ та бiржi «Унiверсальна»), тобто вдвiчi за 2 роки. Втiм, це не призвело до концентрацiї бiржових торгiв та зростання лiквiдностi. Левова частка обсягу бiржових торгiв (98% у 2016-2017 рр.) проводиться на ПАТ «ФБ «Перспектива» та ПФТС.
За наслiдками 2017 року обсяг укладених договорiв на фондових бiржах України можна оцiнити в 206 млрд грн. Тож наявне скорочення на 12% вiдносно показникiв 2016 року (235 млрд грн), на 28% (в 1,4 раз) - вiдносно 2015 року (286 млрд грн) та на 67% вiдносно 2014 року (620 млрд грн).
За останнi 3 роки регульований ринок капiталу в Українi звузився втричi в гривнi та майже в 7 раз в доларовому еквiвалентi (з $52 млрд у 2014р. до $7,7 млрд у 2017р.)
Найбiльш суттєво за 2015-2017 рр. скоротилися обсяги бiржових торгiв державними цiнними паперами (на 356 млрд грн) та облiгацiями пiдприємств (на 24 млрд грн). Обсяг бiржових торгiв цiнних паперiв, якi розглядалися як найбiльш ризикованi з точки зору фiктивностi та манiпулювання, зменшився значно скромнiше: за акцiями – на 21 млрд грн, за iнвестсертифiкатами – на 4 млрд грн. За строковими контрактами також можна констатувати скорочення торгiв на 6 млрд грн, хоча доступний деривативний iнструментарiй було суттєво розширено. Загалом 86% скорочення обсягу бiржових торгiв в Українi за 3 роки спричиненi зниженням лiквiдностi бiржового обiгу державних цiнних паперiв.
Бiржовий обiг iпотечних облiгацiй, депозитних сертифiкатiв НБУ, облiгацiй мiсцевих позик наразi фактично припинився; розмiщення та обiг гривневих облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй так i не розпочалися; лiквiднiсть обiгу акцiй iноземних емiтентiв, що володiють українськими активами, поки не викликає особливого оптимiзму.
Не дивно, що в умовах скорочення спектру та лiквiдностi фiнансового iнструментарiю та кiлькостi учасникiв ринку головнi надiї держави пов’язуються вже з товарним ринком, який поки що не настiльки зарегульований.
Порiвняно з 2016 роком на бiржовому ринку обсяги торгiв державними облiгацiями зменшилися на 10% (з 210 до 190 млрд грн), облiгацiями пiдприємств - на 34% (з 9 до 6 млрд грн), iнвестицiйними сертифiкатами – на 87% (з 0,4 до 0,05 млрд грн). Позитивна динамiка спостерiгалася за акцiями - зростання в 2,3 раз (з 2,2 до 5 млрд грн, насамперед, через кiлька результативних приватизацiйних аукцiонiв), строковими контрактами - в 2,3 раз (з 1,3 до 3,2 млрд грн), опцiонними сертифiкатами - в 2 рази (з 0,9 до 1,8 млрд грн).
В структурi торгiв за iнструментами у 2017 роцi лiдирували ОВДП (їх частка зросла з 89,2% у 2016 р. до 92,2% у 2017 р.), на другому мiсцi - корпоративнi облiгацiї (зменшення частки з 3,9% до 3,0%), на третьому – акцiї (зростання частки з 0,9% до 2,4%), далi – строковi контракти (зростання частки з 0,6% до 1,5%) та опцiоннi сертифiкати (зростання частки з 0,4% до 0,9%).
Розподiл лiквiдностi за iнструментами в розрiзi фондових бiрж за рiк суттєво не змiнився: ринок ОВДП був сконцентрований на ФБ «Перспектива» та ПФТС (65% та 31% сукупного обсягу бiржових торгiв вiдповiдно), ринок корпоративних облiгацiй – аналогiчно (34% та 53%), ринок акцiй – на ПФТС та «Українськiй бiржi» (63% та 34%), ринок строкових контрактiв та похiдних (опцiонних сертифiкатiв) – на «Українськiй бiржi» та ФБ «Перспектива» (63% та 29%).
Основними клiєнтами Бiржi є:
1) члени бiржi, яким вiдповiдно до правил Бiржi, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорiв доступу до електронної торговельної системи Бiржi та про надання дозволу на комерцiйне використання комп’ютерної програми торгового термiналу та абонентське обслуговування надається доступ до бiржових торгiв.
2) емiтенти цiнних паперiв, якi iнiцiюють включення цiнних паперiв до бiржового списку та бiржового реєстру з метою первинного розмiщення цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв або їх вторинного бiржового обiгу.
Основнi види надання послуг:
- послуги з укладання бiржових угод 1 006 тис. грн.
- абонентське обслуговування та право використання торгового термiналу 443 тис. грн
На дiяльнiсть Товариства не впливає сезоннiсть.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента включають:
- зростання рiвня конкуренцiї на бiржовому ринку України, що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходiв – ризик може бути мiнiмiзований через пiдвищення конкурентних переваг (впровадження бiльш ефективних нових технологiй та фiнансових iнструментiв, залучення емiтентiв та торговцiв цiнними паперами, партнерськi програми з мiжнародними бiржами), участь в консолiдацiйних процесах на нацiональному бiржовому ринку, в т.ч. шляхом залучення стратегiчного iнвестора;
- нерентабельнiсть – ризик ймовiрний через операцiйну збитковiсть переважної кiлькостi фондових бiрж в Українi та зменшення доходiв через об’єктивне зменшення клiєнтської бази протягом останнiх рокiв; може бути мiнiмiзований внаслiдок оптимiзацiї витрат та тарифiв;
- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi – ризик може бути реалiзований лише у випадку необхiдностi залучення додаткових коштiв для розвитку Бiржi, що у поточних умовах може бути пов’язане iз певними складнощами; втiм, Бiржа щороку демонструє здатнiсть до IТ-розвитку та забезпечення конкурентоспроможностi на локальному ринку, насамперед, за рахунок власних фiнансових ресурсiв; крiм того, мажоритарнi акцiонери Бiржi володiють та забезпечують ефективне управлiння i iншими суб’єктами бiржової, розрахункової та IТ-iнфраструктури, певнi з яких є достатньо прибутковими, що створює передумови для оперативного вирiшення завдань, пов’язаних iз залученням фiнансування.
В своїй дiяльностi Товариство може також наражатися на операцiйний, правовий та iнвестицiйний ризики, механiзми мiнiмiзацiї яких детально вiдображенi у примiтках до рiчної звiтностi.
Зокрема, слiд звернути увагу, що Бiржа, як лiцензований учасник ринку цiнних паперiв, повнiстю виконує вимоги щодо достатностi капiталу, встановленi законодавством, а також забезпечує вiдповiднiсть пруденцiйним нормативам, встановленим НКЦПФР. Показники достатностi власних коштiв для фондової бiржi, покриття операцiйного ризику, абсолютної лiквiдностi тощо суттєво перевищують як нормативнi значення, так i значення попереднього року. Це свiдчить про здатнiсть Бiржi утримувати достатньо високий обсяг власних коштiв для покриття витрат, лiквiдних активiв для покриття зобов’язань, а також надiйне покриття ризикiв.
На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- низькi темпи реформування ринку капiталу в Українi, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг максимально широкого спектру фiнансових iнструментiв, органiзацiйнi та IТ-заходи щодо залучення та утримання клiєнтiв, надання максимально якiсного рiвня послуг;
- об’єктивна нестабiльнiсть та мiнливiсть чинного законодавства через реформування та iмплементацiю європейських норм, зокрема, недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа бере активну участь в нормотворчiй дiяльностi, спрямованiй на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi, вдосконалення бiржової дiяльностi, бiльш якiсну та вiдповiдну європейськiй та нацiональнiй практицi та правовiй основi iмплементацiю в чинне законодавство мiжнародних стандартiв функцiонування регульованих ринкiв, зокрема щодо протидiї зловживанням на ринку.
Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi, зокрема, включають:
- пiдготовка персоналу, пiдвищення його квалiфiкацiї, наскрiзна автоматизацiя бiзнес-процесiв;
- монiторинг змiн до законодавства України, приведення Правил та iнших внутрiшнiх документiв Бiржi у вiдповiднiсть до дiючого законодавства, нормотворча дiяльнiсть та взаємодiя з фiнансовими регуляторами;
- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, регулярна модифiкацiя функцiоналу електронної торговельної системи;
- автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi, резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв, дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв автоматизованої системи (далi – АС) Бiржi, виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення, можливiсть нарощування функцiональних характеристик АС Бiржi, а також її адаптацiя в разi змiни законодавчої бази щодо захисту iнформацiї та/або облiку операцiй;
- використання легiтимного електронного документообiгу;
- здiйснення заходiв щодо додержання правил iнформацiйної безпеки,
- контроль проведення розрахункiв за бiржовими договорами за принципом DvP,
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Товариства умов укладених договорiв.
Бiржа провадить свою дiяльнiсть виключно на територiї України.
Бiржа концентрує свої зусилля на пiдвищеннi привабливостi органiзованого ринку цiнних паперiв України для нацiональних та мiжнародних iнвесторiв. Важлива роль бiржi як центрального елемента iнфраструктури ринку зумовлює провадження активної дiяльностi в регуляторнiй сферi щодо вдосконалення нормативного забезпечення функцiонування бiржового ринку, провадження власних та спiльних з iншими учасниками фондового ринку технологiчних, органiзацiйних, освiтнiх та iнформацiйних заходiв тощо.
За пiдсумками 2017 р. власний капiтал збiльшився на 84 тис грн. та складає 50 376 тис грн. Структура джерел коштiв характеризується високою автономнiстю: частка власного капiталу сягає 99,8%.
Чистий дохiд за 2017 рiк склав 1,45 млн грн, чистий прибуток – 0,084 млн грн.
Завдяки значно нижчим за локальних конкурентiв адмiнiстративним та iншим операцiйним витратам, дiяльнiсть бiржi є прибутковою та фiнансово збалансованою.
Першi кроки щодо реформування нацiонального бiржового ринку призвели до зменшення всiх параметрiв ринку та принесли його учасникам очiкуванi (та анонсованi регулятором) складнощi: пiдвищення лiцензiйних вимог та адмiнiстративного навантаження загалом, звуження iнвестицiйних можливостей, зменшення кiлькостi профучасникiв та, вiдповiдно, скорочення кола потенцiйних контрагентiв. Натомiсть поки що складно видiлити очевиднi (принаймнi, кiлькiсно оцiнюванi) позитивнi наслiдки. Разом з тим, внаслiдок макроекономiчної стабiлiзацiї, можна констатувати збереження попиту внутрiшнiх та мiжнародних iнвесторiв до ринку державних облiгацiй (базового iнструмента на нацiональному ринку капiталу).
Бiльше того, з урахуванням даних Всесвiтньої (WSE) та Європейської (FESE) федерацiй бiрж за результатами торгiв у 2017 роцi серед 25 європейських бiрж, де наявнi активнi торги облiгацiями (сукупно – державними, корпоративними, iншими), ФБ «Перспектива» посiдає 11 мiсце ($4,7 млрд), ПФТС – 13 ($2,3 млрд), «Українська бiржа» - 17 ($0,3 млрд). Сукупно на фондових бiржах України обсяг торгiв облiгацiями у 2017 р. оцiнюється в $7,3 млрд, що порiвнювано з показниками групи Euronext, яка посiдає 10 мiсце в Європi. Для порiвняння: за наслiдками 2016 року ФБ «Перспектива» посiдала за обсягом торгiв облiгацiями 11 мiсце ($4,9 млрд), ПФТС – 12 ($3,7 млрд), «Українська бiржа» - 22 ($0,01 млрд), сукупно обсяг торгiв облiгацiями на фондових бiржах України оцiнювався в $8,6 млрд. та також вiдповiдав показникам Euronext.
Ще вищi позицiї посiдають українськi фондовi бiржi за показниками торгiв державними облiгацiями. За результатами торгiв у 2017 роцi серед 22 європейських бiрж, де наявнi активнi торги iнструментами публiчного боргу, ФБ «Перспектива» посiдає 9 мiсце ($4,7 млрд), ПФТС – 10 ($2,2 млрд), «Українська бiржа» - 16 ($0,29 млрд). Сукупно на фондових бiржах України обсяг торгiв державними облiгацiями у 2017 роцi оцiнюється в $7,2 млрд. Для порiвняння: за наслiдками 2016 року ФБ «Перспектива» також посiдала за обсягом торгiв державними облiгацiями 9 мiсце ($4,8 млрд, разом з депозитними сертифiкатами НБУ – $5,3 млрд), ПФТС – 10 ($3,4 млрд), «Українська бiржа» - 19 ($0,01 млрд), загальний обсяг торгiв державними облiгацiями на фондових бiржах України у 2016 роцi оцiнювався в $8,2 млрд.
Таким чином, нацiональний бiржовий ринок iнструментiв публiчного державного боргу виглядає достатньо значущим навiть у порiвняннi з показниками торговельної активностi європейських бiржових майданчикiв.

 

У 2015-2017 рр. вiдчуження та придбання основних засобiв та нематерiальних активiв не вiдбувалося.
На протязi 2017 року вiдбувалися наступнi операцiї з фiнансовими iнвестицiями (ОВДП):
- вiдчуження на 10 651 тис. грн. (договори 232137;232137 БВ вiд 09.11.2017 у кiлькостi 4392 шт. на суму 4552439,76 грн., 232263;232263 БВ вiд 15.11.2017 у кiлькостi 4890 шт. на суму 5147898,60 грн., 232445;232445 БВ вiд 21.11.2017 у кiлькостi 903 шт. суму 950624,22 грн) та погашення на 11 993 тис грн (01.03.2017 р. у кiлькостi 5000 шт. на суму 5000000,00 грн., 19.04.2017 р. у кiлькостi 6505 шт. на суму 6992875.00 грн.),
- придбання на 12 924 тис. грн. (договори 214902;214902 БВ вiд 03.03.2017 у кiлькостi 4392 шт. на суму 4601498,40 грн., 216055;216055 БВ вiд 19.04.2017 у кiлькостi 5793 шт. на суму 6299192,34 грн., 233831;БВ-84/17 вiд 28.12.2017 у кiлькостi 2000 шт. на суму 2023300,00 грн.)
На протязi 2016 року вiдбувалося вiдчуження фiнансових iнвестицiй на 12 828 тис. грн. та придбання фiнансових iнвестицiй на 17 548 тис. грн.
Протягом 2015 року в структурi активiв Бiржi значно зросла частка лiквiдних активiв: до 67% скоротилася частка необоротних активiв (насамперед, нематерiальних активiв у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв), натомiсть з 3% до 33% зросла частка оборотних активiв, причому до 30% активiв складають найбiльш лiквiднi активи (кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї).
У 2014р. вiдчуження та придбання основних засобiв не було, було збiльшено нематерiальнi активи на суму 420 тис. грн. (право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi). Нематерiальнi активи не вiдчужувались.
У 2013р. придбано основних засобiв на суму 10 тис. грн., нематерiальних активiв на 45241 тис. грн. Вiдчуження активiв протягом звiтного перiоду не було.
Iнших основних придбань або вiдчужень не було.
Станом на дату складання цього звiту додаткове придбання активiв або здiйснення iнвестицiй не планується.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладалися. Дочiрнiх/залежних пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не має. Пiсля переобрання у 2017 р. складу Бiржової ради, з її членами укладено (24.04.2017р.) цивiльно-правовi угоди щодо здiйснення повноважень членiв Бiржової ради Товариства. З Шевчуком К.Д., Чернобровською К.М., Мiлюшко Е.I. укладенi безоплатнi договори.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 160 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв складає 2 тис. грн., значнi правочини щодо них вiдсутнi, всi основнi засоби продовжують використовуватися та знаходяться за мiсцезнаходженням Емiтента. Орендованi основнi засоби вiдсутнi.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.
Щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв емiтент не визначився.

 

На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- низькi темпи реформування ринку капiталу в Українi, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг максимально широкого спектру фiнансових iнструментiв, органiзацiйнi та IТ-заходи щодо залучення та утримання клiєнтiв, надання максимально якiсного рiвня послуг;
- об’єктивна нестабiльнiсть та мiнливiсть чинного законодавства через реформування та iмплементацiю європейських норм, зокрема, недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа бере активну участь в нормотворчiй дiяльностi, спрямованiй на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi, вдосконалення бiржової дiяльностi, бiльш якiсну та вiдповiдну європейськiй та нацiональнiй практицi та правовiй основi iмплементацiю в чинне законодавство мiжнародних стандартiв функцiонування регульованих ринкiв, зокрема щодо протидiї зловживанням на ринку.
Суттєвi змiни на нацiональному бiржовому (органiзованому) ринку можуть вiдбутися за умови прийняття низки законопроектiв, зокрема, пов’язаних iз регульованими ринками та деривативами. Очiкуванi наслiдки: значно бiльш суттєве регулювання та лiцензування бiрж (операторiв регульованого ринку), що ймовiрно призведе до скорочення кiлькостi товарних бiрж; поширення контрольних повноважень НКЦПФР з ринку капiталу на iншi сегменти фiнансових ринкiв (насамперед, в контекстi, деривативiв), змiни у назвi та лiцензуваннi торговцiв цiнними паперами (iнвестицiйних фiрм), впровадження регуляторних внескiв, бiльш детальне законодавче врегулювання щодо функцiонування ринку деривативiв тощо. З одного боку, змiни законодавства можуть вбачатися достатньо позитивними через iмплементацiю європейської правової основи, що створить передумови для залучення додаткових iноземних iнвестицiй; з iншого боку, iснують ризики недостатньо якiсної iмплементацiї європейських норм, вiдсутностi збалансованостi у питаннях пiдвищення повноважень регулятора, недостатнього врахування iнтересiв учасникiв нацiонального фiнансового ринку, мiнливостi планiв та пiдходiв до розвитку iнфраструктури ринку.
Слiд також зазначити, що деякi вже прийнятi законопроекти, спрямованi на розвиток фiнансового сектору та iмплементацiю євродиректив, в українських умовах (принаймнi, на етапi впровадження) характеризуються сумнiвними результатами та вiдсутнiстю в учасникiв ринку чiткого розумiння перспектив. Зокрема, поки що невiдомо, чи дiйсно змiни у законодавствi про акцiонернi товариства призведуть у короткостроковiй перспективi до спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй, але вже виникли проблеми через масштабну вiдмову акцiонерних товариств вiд публiчностi та бiржового обiгу, а також через активне застосування мажоритарiями процедур примусового викупу акцiй в мiноритарiїв (squeeze-out) за цiнами, якi нерiдко сприймаються як невiдповiднi ринковим реалiям.
Таким чином, суттєвi законодавчi перетворення тривають та стосуються Бiржi як безпосередньо (в аспектi регулювання дiяльностi органiзатора торгiвлi), так i опосередковано (внаслiдок змiн у регулюваннi дiяльностi основних клiєнтiв – емiтентiв, членiв бiржi та їх клiєнтiв-iнвесторiв).
Тож, як i ранiше, ступiнь залежностi Бiржi вiд законодавчих та економiчних обмежень є досить значною.

 

Протягом 2017 року Товариство не сплачувало штрафнi санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства.

 

Бiржа розвивається, насамперед, за рахунок власних фiнансових ресурсiв та завдяки постiйному впровадженню нових торговельних та клiрингових технологiй, збiльшенню доходiв за рахунок залучення до обслуговування емiтентiв та торговцiв цiнними паперами. Тим не менше, реалiзацiя подальших новацiй, необхiдних для пiдтримання конкурентних переваг на нацiональному бiржовому ринку, може перевищити iснуючi фiнансовi можливостi Бiржi.
Крiм того, слiд зважати на змiну корпоративної структури провiдних конкурентiв, в яких протягом 2015 р. - початку 2016 рр. було суттєво скорочено корпоративний (хоча i не технологiчний) контроль Московської бiржi. Це вiдкриває додатковi можливостi для корпоративних, технологiчних та органiзацiйних аспектiв консолiдацiї нацiонального бiржового ринку на базi найбiльш технологiчно розвинутих фондових бiрж та/або iз залученням зовнiшнiх стратегiчних iнвесторiв, зокрема, за участi Бiржi та технологiчно пов’язаних з нею iнфраструктурних компанiй.
Крiм того, проекти законодавчих актiв про ринки капiталу та регульованi ринки створюють передумови для суттєвих змiн на фондовому та товарному органiзованих риках, оскiльки можуть призвести для поширення напрямiв дiяльностi iснуючих майданчикiв: фондовi бiржi можуть спробувати поширити свої торговельнi технологiї не лише на товарнi деривативи, але й власне на торги товарами, а технологiчнi товарнi бiржi, навпаки, можуть розглянути можливiсть отримання лiцензiй на органiзацiю торгiв цiнними паперами та фондовими деривативами. Бiльшiсть нетехнологiчних та фiнансово неспроможних майданчикiв можуть пiти з ринку, натомiсть є очiкування виходу на український ринок значущого мiжнародного бiржового оператору, а також появи принципово нових для України регульованих ринкiв, якi iснуючi учасники ринку можуть розвивати на умовах технологiчної та/або корпоративної консолiдацiї.
Таким чином, виникають передумови для участi Бiржi в процесах такої консолiдацiї бiржового ринку, в т.ч. фiнансових аспектiв такої консолiдацiї, якi мають розглядатися, зокрема, з позицiй можливостi залучення фiнансування для подальшого розвитку.

 

Невиконаних договорiв, виконання яких принесе прибуток Товариству, немає.

 

Першочерговими для Бiржi є наступнi плани розвитку.
1) Пiдвищення якостi бiржового списку.
На Бiржi та бiржовому ринку в цiлому залишається недостатньою частка лiстингових ЦП, в бiржових списках залишається багато ЦП, щодо яких взагалi вiдсутнi бiржовi торги.
Протягом 2011-2014 рр. частка лiстингових акцiй в бiржових списках українських фондових бiрж коливалася в межах 9-11%, корпоративних облiгацiй – 29-36%. За наслiдком суттєвого пiдвищення лiстингових вимог на початку 2016 р. ринок зiткнувся iз ще бiльш суттєвим дефiцитом лiстингового iнструментарiю. Для Бiржi наслiдки були менш значущими, нiж для iнших українських фондових бiрж, зважаючи на акцент на торгiвлi державними цiнними паперами, яких лiстинговi новацiї не торкнулися. Тим не менше, перед Бiржею гостро стоїть завдання залучення до лiстингу емiтентiв недержавних цiнних паперiв (акцiй та корпоративних облiгацiй). На кiнець 2017 року в лiстингах всiх фондових бiрж України налiчувалося лише два десятки випускiв недержавних цiнних паперiв.
Бiльше того, значно скоротилася i кiлькiсть позалiстингових цiнних паперiв. Так зване «очищення ринку» стало додатковим чинником зменшення доступного операторам бiржового ринку iнструментарiю, що вже позначилося на постiйному скороченнi кiлькостi випускiв цiнних паперiв у бiржових списках (на 15% на ФБ «Перспектива» та на 35% на ПФТС), а також кiлькостi випускiв цiнних паперiв, за якими укладалися договори на бiржовому ринку та фiксувалися бiржовi курси.
Через останнi законодавчi новацiї наразi вiдсутня необхiднiсть бiржового обiгу акцiй для компанiй, що не здiйснювали публiчну пропозицiю. Емiсiйна активнiсть є досить епiзодичною i не сприяє суттєвому притоку на бiржовий ринок нових iнструментiв. Таким чином, залучення нових емiтентiв до бiржового списку наразi є достатньо складним завданням.
Кiлькiсть цiнних паперiв, за якими укладалися договори на бiржах у 2017 р.
Кiлькiсть випускiв, % активних випускiв ЦП
з якими укладалися угоди у бiржовому списку
ФБП ПФТС УБ ФБП ПФТС УБ
Державнi ЦП 74 63 45 31% 26% 19%
Облiгацiї пiдприємств 28 45 6 45% 76% 75%
Iншi ЦП 34 43 99 20% 14% 79%

2) Залучення учасникiв торгiв.
У 2017 роцi скорочення кiлькостi членiв на українських фондових бiржах тривало та склало 2-6%. На початку 2018 року за кiлькiстю членiв (82) ФБ «Перспектива» поступається «Українськiй бiржi» (93) та випереджає ПФТС (59).
З 82 членiв ФБ «Перспектива» до торгiв допущено 67. Таким чином, незважаючи на триваюче скорочення кiлькостi учасникiв ринку, кiлькiсть членiв ФБ «Перспектива», допущених до торгiв, зберiглась на рiвнi попереднього року та на 14-34% перевищує показники ПФТС (59) та «Українськiй бiржi» (50) вiдповiдно.
Серед членiв ФБ «Перспектива» налiчується 36 банкiв. Кiлькiсть банкiв, допущених до торгiв, становить 32, тобто в 1,2 та 3,6 раз бiльше, нiж на ПФТС (26) та «Українськiй бiржi» (9) вiдповiдно.
Договори на ФБ «Перспектива» протягом 2017 року укладалися також 32 банками. Частка банкiв в загальному обсязi торгiв на ФБ «Перспектива» у груднi складає 78%, з початку року – 71%.
Кiлькiсть учасникiв торгiв на Бiржi у 2017 р. становила 57, тобто 70% кiлькостi членiв Бiржi. Це бiльше за показники iнших фондових бiрж України (50 на ПФТС та близько 40 на «Українськiй бiржi»), хоча в окремих сегментах (насамперед, торги акцiями та деривативами) ФБ «Перспектива» поступається конкурентам.
Кiлькiсть учасникiв торгiв на бiржах у розрiзi видiв фiнансових iнструментiв.
Показники ФБ «Перспектива» ПФТС УБ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2017
Загальна кiлькiсть учасникiв торгiв 62 100 98 81 70 57 52 ~40
- державнi облiгацiї 28 61 78 60 54 51 43 н.д.
- облiгацiї пiдприємств 32 58 54 33 26 20 21 н.д.
- акцiї 27 49 37 27 15 9 19 39
- iнвестицiйнi сертифiкати 9 27 32 20 11 2 2 н.д.
- депозитнi сертифiкати - - 2 14 11 - -
- деривативи та похiднi 9 9 7 10 6 6 - 12
Кiлькiсть членiв бiржi на кiнець року 108 144 123 101 87 82 59 93
Кiлькiсть учасникiв торгiв на українських фондових бiржах суттєво нижча за кiлькiсть членiв бiрж, допущених до торгiв, та має стiйку тенденцiю до зниження.
За даними публiчних ренкiнгiв, за 3 роки (з сiчня 2015 року по сiчень 2018 року) кiлькiсть торговцiв цiнними паперами, що укладали угоди протягом мiсяця, скоротилася на ПФТС в 2,3 раз (з 59 до 26), на «Українськiй бiржi» в 2 рази (з 43 до 22), на ФБ «Перспектива» - в 1,5 раз (з 56 до 38).
Натомiсть кiлькiсть фiнансових посередникiв-учасникiв торгiв на бiржах-членах Федерацiї європейських фондових бiрж (The Federation of European Securities Exchanges, FESE) є бiльш стабiльною. У сiчнi 2018 року на європейських бiржах, якi надали вiдповiдну статистику FESE, торгували:
акцiями – 873 учасники, в середньому – 58 на бiржi (вiд 15 на Cyprus SE до 232 на Deutsche Borse),
облiгацiями – 564 учасники, в середньому – 43 на бiржi (вiд 6 на Cyprus SE до 147 на Deutsche Borse),
деривативами – 794 учасники, в середньому – 113 на бiржi (вiд 13 на Budapest SE до 581 на Deutsche Borse).
Показники українських майданчикiв суттєво поступаються середньоєвропейським. Так, кiлькiсть учасникiв торгiв акцiями на «Українськiй бiржi» у сiчнi становила 21 – на рiвнi Irish Stock Exchange (посiдає 11 мiсце в ренкiнгу FESE). Трохи краща ситуацiя з облiгацiями. Кiлькiсть учасникiв торгiв облiгацiями на ФБ «Перспектива» – 35, на ПФТС – 24, тобто показники ФБ «Перспектива» вiдповiдають 7 мiсцю в ренкiнгу FESE (пiсля Bucharest SE - 37), а ПФТС – 9 мiсцю (пiсля Luxembourg SE – 26).
В умовах постiйного скорочення кiлькостi лiцензованих торговцiв цiнними паперами та банкiв конкуренцiя мiж фондовими бiржами за найбiльш активних брокерiв набуває особливої актуальностi.
3) Просування технологiї Iнтернет-трейдингу на Бiржi.
У 2013 роцi Бiржа почала активну спiвпрацю з українськими та росiйськими розробниками вiдповiдних IТ щодо розробки унiверсального "шлюзу". В травнi 2014 року вiдбулися першi торги за цiєю технологiєю щодо акцiй. У травнi 2015 року технологiчнi можливостi для операторiв ринку були розширенi: завдяки успiшному старту торгiв валютними деривативами вдалося оперативно забезпечити iнтеграцiю брокерської системи SL Trade вже не тiльки до фондового, але й до торгiв на строковому ринку Бiржi. Подальше зростання популярностi технологiї Iнтернет-трейдингу значною мiрою стримується з причин, аналогiчних проблемам, що ускладнюють розвиток строкового ринку на Бiржi та в Українi загалом (iнституцiйнi проблеми, валютнi обмеження, недостатнiсть законодавчого врегулювання). Разом з тим, наразi НБУ поступово скорочує iснуючi обмеження на валютному ринку, що може сприяти активiзацiї строкового сегменту.
4) Розвиток ринку РЕПО на Бiржi.
Восени 2013 року розпочалася взаємодiя Бiржi з РЦ, НАБУ, АУФТ щодо методологiчного та технологiчного обговорення умов запуску ринку тристороннього РЕПО з компенсацiйними внесками. Ця технологiя має значно пiдвищити лiквiднiсть не тiльки власне ринку РЕПО, але й спотових сегментiв обiгу iнструментiв, якi можуть використовуватися в якостi предмету РЕПО. Ця технологiя, незважаючи на численнi обговорення протягом 2013-2016 рр., так i не була реалiзована, в т.ч. через вiдсутнiсть вiдповiдної IТ-реалiзацiї на рiвнi РЦ. Як наслiдок, на ринку РЕПО наразi домiнує т.зв. «вiльне РЕПО».
Недостатнiсть дiєвих механiзмiв гарантування виконання угод РЕПО в умовах активного виведення банкiв з ринку та дефiциту лiквiдностi в низцi випадкiв призвела до певних складнощiв щодо виконання зобов’язань, якi, втiм, були вирiшенi з врахуванням юридичних конструкцiй, передбачених для таких ситуацiй правилами Бiржi. Втiм, питання забезпечення дотримання зобов’язань за операцiями РЕПО залишається вкрай важливим питанням.
Тим бiльше, що частка угод РЕПО на бiржовому ринку є достатньо значущою та сягає 34% загального обсягу бiржових торгiв.
Параметри ринку РЕПО на фондових бiржах у 2017 р.
Показники: ФБП ПФТС УБ Бiржовий ринок
Обсяг торгiв на ринку РЕПО, млн грн 49 21 1,3 71
Частка сукупного обсягу торгiв на бiржi, % 38% 32% 10% 34%
Частка бiржi на ринку РЕПО, % 69% 29% 2% 100%
Зокрема, частка РЕПО на ФБ «Перспектива» та ПФТС складає 38% та 32% вiдповiдно (насамперед, в сегментiв боргових iнструментiв); на «Українськiй бiржi» - лише 10%, але суттєвою є частка операцiй РЕПО з акцiями (74% обсягу торгiв акцiями), натомiсть РЕПО з ОВДП поки що не є достатньо розвинутим (лише 23 млн грн, тобто 0,3% обсягу торгiв цим iнструментом).
5) Сприяння збiльшенню конкурентоспроможностi нацiонального бiржового ринку, його корпоративнiй та технологiчнiй концентрацiї на прозорих, ринкових умовах.
У 2015-2016 рр. рiзко зрiс iнтерес до структури власностi провiдних українських фондових бiрж. Це зумовило тимчасове призупинення лiцензiй бiрж ПФТС та УБ, значне зменшення частки резидентiв країни-агресора в їх капiталах, концентрацiю та максимальне спрощення структури власностi Бiржi. Також активiзувалися дискусiї (в т.ч. за участi мiжнародних експертiв та потенцiйних iнвесторiв) щодо можливих шляхiв концентрацiї нацiонального бiржового ринку, обрання для нього найбiльш прийнятної корпоративної та технологiчної платформи, ступеню участi держави в цих процесах. Бiржа також проводила певнi консультацiї щодо можливих форматiв участi в таких процесах. Незважаючи на публiчнiсть позицiї Бiржi в цьому контекстi, поки що, через об’єктивнi складнощi (звуження бiржового ринку, неочевиднiсть його короткострокових перспектив в умовах активного реформування економiки та фiнансового сектору, не надто послiдовна позицiя регулятора, тривалi процеси погодження та оформлення змiн у власностi ПФТС i УБ, неспiвпадiння корпоративних iнтересiв та загального бачення розвитку ринку основними акцiонерами провiдних бiрж тощо) консультацiї не призвели до бiльш-менш остаточних наслiдкiв.
Разом з тим, проекти законодавчих актiв про ринки капiталу та регульованi ринки створюють передумови для суттєвих змiн на фондовому та товарному органiзованих риках, оскiльки можуть призвести для поширення напрямiв дiяльностi iснуючих майданчикiв: фондовi бiржi можуть спробувати поширити свої торговельнi технологiї не лише на товарнi деривативи, але й власне на торги товарами, а технологiчнi товарнi бiржi, навпаки, можуть розглянути можливiсть отримання лiцензiй на органiзацiю торгiв цiнними паперами та фондовими деривативами. Бiльшiсть нетехнологiчних та фiнансово неспроможних майданчикiв можуть пiти з ринку, натомiсть є очiкування виходу на український ринок значущого мiжнародного бiржового оператору, а також появи принципово нових для України регульованих ринкiв, якi iснуючi учасники ринку можуть розвивати на умовах технологiчної та/або корпоративної консолiдацiї.
6) Участь в регуляторних заходах розвитку бiржового ринку.
Пiдписання Асоцiацiї України з ЄС має наслiдком визначення прiоритетiв розвитку нацiонального фiнансового ринку, формулювання вiдповiдних програм та комплексного приведення нормативного поля до вимог європейських стандартiв. Поки що у деяких випадках така iмплементацiя європейських вимог проходить достатньо фрагментарно та вибiрково, що може негативно позначитися на привабливостi бiржового ринку для внутрiшнiх та мiжнародних iнвесторiв. Зрозумiло, що така ситуацiя вимагає подальшої активiзацiї нормотворчих заходiв та iнформацiйної активностi Бiржi.

 

IТ-заходи, спрямованi на пiдвищення конкурентоспроможностi Бiржi та її iнфраструктури, реалiзуються нацiональним професiйним розробником програмного забезпечення, що входить до складу групи компанiй, що мають на метi розвиток нацiонального бiржового ринку (фондового, строкового та товарного сегментiв). Багаторiчнi iнвестицiї в IТ були капiталiзованi. Як наслiдок, активи Бiржi наразi складенi значною мiрою нематерiальними активами у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв. Витрати за надходження прав власностi на програмне забезпечення та комп. програми вiдсутнi. Право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi. Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку на подiбнi активи та вiдсутнiстю постiйних замовлень на продукцiю Компанiї для розрахунку майбутнiх грошових потокiв.

 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною в яких виступає емiтент, або його посадовi особи, вiдсутнi.
Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств.

 

З кiнця 2014 р. по кiнець 2017 р. власний капiтал збiльшився на 0,275 млн грн. та складає 50,376 млн грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу зросла протягом останнiх 3 рокiв коливалася в межах 79,3-99,8%.
Активи за перiод зросли на 0,5% (з 50,20 до 50,46 млн грн) – причому, насамперед, за рахунок найбiльш лiквiдних активiв, обсяг яких наприкiнцi 2017 р. сягає 10,25 млн грн Частка грошових коштiв та поточних фiнансових iнвестицiй в структурi активiв зросла з 1% до 20%.
На вiдмiну вiд iнших фондових бiрж України, ФБ «Перспектива» протягом останнiх 7 рокiв має стабiльно позитивний фiнансовий результат. Чистий прибуток в 2014-2017 рр. коливався в межах 42-122 тис грн.
Завдяки значно нижчим за локальних конкурентiв адмiнiстративним та iншим операцiйним витратам, дiяльнiсть бiржi є стабiльно прибутковою та фiнансово збалансованою.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5

2

0

0

5

2

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

5

2

0

0

5

2

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5

2

0

0

5

2

Опис

Машини та обладнання : первiсна вартiсть 151 тис.грн. сума нарахованого зносу 149 тис. грн.
Iншi: первiсна вартiсть 9 тис.грн. сума нарахованого зносу 9 тис. грн. Залишкова вартiсть рiвна нулю, та вони продовжують використовуватися.
Основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

50376

50292

Статутний капітал (тис. грн.)

50000

50000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

50000

50000

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):
нематерiальнi активи - р.1000, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -р. 1005, основнi засоби - р.1010, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р.1030, iншi фiнансовi iнвестицiї - р.1035, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р.1040, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi активiзацiйнi витрати -р.1090 + р.1060.
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р.1100, векселi одержанi - р.1020, дебiторська заборгованiсть - р. 1125,1130,1135, 1140, 1145,1155, поточнi фiнансовi iнвестицiї - р.1160.
2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 1170
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515
3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв - р.1600, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р.1610, виданi векселi - р. 1605, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р.1615,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 1635, з бюджетом - р.1620, зi страхування - р.1625, з оплати працi - р.1630, з учасниками - р.1640, iз внутрiшнiх розрахункiв - р.1645, iншi поточнi зобов'язання - р. 1690.
3.3.Поточнi забезпечення - р.1660.
3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р.1665.
4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Станом на 31.12.2017 р. та станом на 31.12.2016 р. вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу (50000тис.грн.) вiдповiдно на 376 тис. грн. та 292 тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

21

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

67

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

88

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання становлять 67 тис.грн. (до iнших включено кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 52 тис.грн., розрахунками зi страхування 3 тис.грн., розрахунками з оплати працi 11 тис.грн., вiйськовий збiр 1 тис. грн)

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

24.04.2017

Бiржова рада Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива"

70000

56373

124.17

Майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональний та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним).

25.04.2017

http://fbp.com.ua

Опис:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 24.04.2017р. б/н прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональний та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним). Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 70000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 56373 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 124,17%. На засiданнi були присутнi члени Бiржової ради Товариства у складi 3 осiб, що складає 100% присутностi, проголосували «за» прийняття рiшення – 3 голоси, «проти» - немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.04.2017

25.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.04.2017

25.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35531560

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01030, м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4082 13.12.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

197 П 000197 24.02.2014 до 27.07.2022

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0387
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

01/02/2018-3
01.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

02.02.2018
14.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

14.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

25000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

Акцiонерам, керiвництву ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА",
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (далi за текстом – «Товариство»), що складається iз Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року, примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2017 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Станом на 01.12.2017 року на рахунку бухгалтерського облiку 12 «Нематерiальнi активи» Товариство облiковувало Програмне забезпечення КП «Система електронних торгiв». Згiдно наказу №1-О вiд 27.12.2017р. управлiнським персоналом було прийнято рiшення про переведення окремих компонентiв Програмного забезпечення до складу активiв, що утримуються для продажу. У Звiтi про фiнансовий стан Товариства вартiсть окремих компонентiв вiдображено за цiною придбання за мiнусом нарахованої амортизацiї - в сумi 21 463 тис. грн. Справедливу вартiсть даних компонентiв програмного забезпечення станом на 31.12.2017 року Товариство не визначило у зв’язку з вiдсутнiстю аналогiв на ринку України i вiдповiдно ми не можемо розрахувати суму можливих коригувань балансової вартостi активу для продажу згiдно МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
В складi нематерiальних активiв Товариство облiковує Програмне забезпечення КП «Система електронних торгiв» балансовою вартiстю 18 379 тис. грн., строк корисного використання якого встановлено облiковою полiтикою Товариства 40 (сорок рокiв), до дати випуску даного звiту Товариством зменшено строк корисного використання до 20 рокiв починаючи з 01.01.2018 р. Аудитори не отримали достатньо доказiв щодо облiкової оцiнки Товариства в частинi визначення строку корисного використання даного програмного забезпечення, який, на нашу думку, є досить тривалим як для перiоду активного розвитку в Українi та свiтi програних продуктiв, їх модернiзацiї та полiпшення.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань яких слiд вiдобразити у нашому звiтi.
Iнша iнформацiя (Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї)
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Аудиторами перевiрено iншу суттєву iнформацiю, що розкривалася Товариством, та подається до Комiсiї, а також iншi звiти та iнформацiю, зокрема, протоколи засiдання Загальних зборiв учасникiв Товариства, у вiдповiдностi до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї».
Наша думка щодо рiчної фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом рiчної фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та рiчною фiнансовою звiтнiсть або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Подальший опис нашої вiдповiдальностi за аудит фiнансової звiтностi включено в додаток 1 цього звiту аудитора. Цей опис є частиною нашого звiту аудитора.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог
Перелiк учасникiв, якi є власниками 5% i бiльше часток на дату аудиторського висновку.
Станом на 31.12.17р. Статутний капiтал Товариства становить 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень та оплачений в повному обсязi.
Статутний капiтал Товариства подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями:
Акцiї Бiржi (за категорiями i типами): Простi iменнi
Кiлькiсть акцiй (шт.) 5 000 000 000 (п'ять мiльярдiв)
Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) 0,01 грн. (одна копiйка)
Частка у Статутному капiталi (%) 100 %

Вiдповiдно до реєстру власникiв цiнних паперiв вих. №148727зв вiд 31 сiчня 2018 року ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», станом на 31.12.2017р. власниками частки статутного капiталу Товариства були:
Акцiонер Кiлькiсть акцiй, що Частка володiння Номiнальна вартiсть ,
належить акцiонеру, шт. % вартiсть, тис. грн.
ПрАТ «Бiржова група Перспектива» 4 711 786 160 94,2357 47 118
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 5% 288 213 840 5,7643 2 882
Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi, складеної за останнiй звiтний перiод, вимогам, установленим нормативно-правовим актам Комiсiї.
Загальна сума власного капiталу (чистих активiв) Товариства становить на 31.12.2017 р. становить 50 376 тис. грн., в т. ч. статутний капiтал – 50 000 тис. грн., резервний капiтал – 135 тис. грн., нерозподiлений прибуток – 241 тис. грн.
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам (опис оцiнки iз зазначенням формi внескiв). Формування та сплата статутного капiталу.
Розмiр статутного капiталу вiдповiдає установчим документам. На початок звiтного перiоду та станом на 31.12.2017 року статутний капiтал оплачений в повному обсязi. Змiн в складi статутного капiталу в звiтному перiодi не встановлено. Статутний капiтал в звiтному перiодi не сплачувався.
Вiдсутнiсть прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017 року не виявлено. Проведеними звiрками розрахункiв з бюджетом, фактiв прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв, не виявлено.
Iнформацiя стосовно напрямкiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу юридичної особи.
В звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх використання в звiтному перiодi вiдсутнi.
Товариство провадить свою професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до основних видiв дiяльностi пiдприємства.
Iнформацiю щодо пов’язаних осiб, якi було встановлено аудитором в процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi.
Аудитором не iдентифiковано iнших пов’язаних осiб, крiм тих, що визнає Товариство у Примiтках (розкриттi) до фiнансової звiтностi, операцiї з ними носили звичайних характер.
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою
Станом на 31.12.2017 року непередбачуваних активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi Товариства є достатньо високою, не виявлено.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий на фiнансовий стан Товариства
Управлiнський персонал Товариства не iдентифiкує подiї чи умови, якi поставили би пiд сумнiв здатнiсть продовжувати безперервну дiяльнiсть протягом 12 мiсяцiв.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу.
Iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, не виявлено.
Iнша фiнансова iнформацiя вiдповiдно до законодавства
Активiв, що знаходяться на тимчасово окупованих територiях України, не виявлено.
Важливi чи iстотнi подiї, що приводять до можливостей ризику в перiод з 01 сiчня 2018 р. до дати цього звiту та не розкритi у фiнансовiй звiтностi, не виявленi.
Iншi питання (елементи)
Основнi вiдомостi про Товариство:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
Код ЄДРПОУ: 33718227
Юридична адреса: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вул. Воскресенська, будинок 30
Дата державної реєстрацiї: Дата державної реєстрацiї: 29.01.2008 р.,
Дата запису: 29.01.2008 р.
Номер запису: 1 224 145 0000 041155
Основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв:
66.11 Управлiння фiнансовими ринками (основний)
62.02 Консультування з питань iнформатизацiї;
62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем;
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть;
Дата внесення змiн до установчих документiв.
В звiтному перiодi змiни до Статуту Товариства не вносилися, розмiр статутного капiталу не змiнювався.
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист».
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 4082, видане Рiшенням АПУ вiд 13.12.2007 року, дiйсне до 27.07.2022 року.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: № 0387, видане Рiшенням АПУ вiд 26.09.2013 року № 279/4.
Дата та номер рiшення Аудиторської палати України про внесення до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 р. № 279/4.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ: № 0092 видане Нацкомфiнпослуг вiд 14.01.2014 р. Строк дiї свiдоцтва до 27.07.2022 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: № П 000197, видане НКЦПФР 24.02.2014 року, дiйсне до 27.07.2022 року.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ.
Захарова Т.В., Сертифiкат аудитора серiї а № 006398 вiд 24.04.2008р. виданого АПУ.
Чулковська I.В., Сертифiкат аудитора серiї а № 004127 вiд 28.01.2000р виданого АПУ.
Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.
Умови договору на проведення аудиту: Договiр № 01/02/2018-3 вiд 01.02.2018 р., дата початку проведення аудиторської перевiрки 02.02.2018р., дата завершення – 14.03.2018 року.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є
цей звiт незалежного аудитора, є
Аудитор Захарова Т.В.
Сертифiкат аудитора серiї а № 006398
вiд 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р. року
Директор, аудитор Чулковська I.В.
Сертифiкат аудитора серiї а № 004127
Вiд 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р.
м. Київ
«14» березня 2018 року
Додаток 1
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

-

-

-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводилися

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися

Інше (зазначити)

Iнше вiдсутнє

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводила

 

не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

13

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Оцiнка не проводилась

Комiтетiв не створено, засiдань комiтетiв на проводилось

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

-

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про здiйснення фiнансового монiторингу, правила проведення фiнансового монiторингу, посадова iнструкцiя працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, Правила Бiржi та iн.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Основною метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв’язання спорiв мiж членами Бiржi. Прибуток Бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її акцiонерами.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником iстотної участi є Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" (34497042, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30). Вiдповiдають чинному законодавству. Вiдповiдно до реєстру власникiв цiнних паперiв ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», станом на 31.12.2017р., пакет власника акцiй Приватного акцiонерного товариства «Бiржова група Перспектива» (код за ЄДРПОУ 34497042, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30) складав 94,2357% голосуючих акцiй (94,2357% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. Опосередкованими власниками iстотної участi є Фiлiпська I.В., Антонов С.М. Набуття опосередкованої iстотної участi погоджено в НКЦПФР. Змiни щодо власникiв iстотної участi за 2017 рiк вiдсутнi.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Вiдсутнi факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами бiржової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Заходи впливу вiдсутнi.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Видами Ризикiв, на якi в своїй дiяльностi наражаються Учасники Бiржових торгiв пiд час укладання Договорiв та при виконаннi зобов’язань за ними, вiдповiдно до Правил Бiржi, є основний, системний, ринковий, операцiйний, правовий, кредитний Ризики та Ризик лiквiдностi, а також iншi Ризики, якi можуть виникати при провадженнi професiйної дiяльностi на фондовому ринку та визначенi нормативно-правовими актами НКЦПФР. Особливостi мiнiмiзацiї Ризикiв на Строковому ринку (Ринку деривативiв) викладено Правилами Бiржi щодо торгiв на Строковому ринку (Ринку деривативiв). При використаннi при розрахунках механiзму (принципу) DvP основний, системний, ринковий, операцiйний та правовий (в частинi Клiрингу та розрахункiв), кредитнi Ризики та Ризик лiквiдностi контролюються та мiнiмiзуються Розрахунковим центром та Центральним Депозитарiєм або НБУ при здiйсненнi останнiм депозитарної дiяльностi. Для мiнiмiзацiї операцiйного Ризику здiйснюються наступнi заходи: • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Бiржових торгiв вимог Регламенту ЦСК, дотримання технологiї роботи та дiючих iнструкцiй роботи АС Бiржi з iншими компонентами та складовими АС Бiржi; • автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi. Можливiсть ознайомлення з будь-якою потрiбною архiвною iнформацiєю протягом термiну її зберiгання (у цьому разi виконуються лише операцiї з перегляду, пошуку та формування вихiдних документiв); • резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв; • дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв АС Бiржi. Мiнiмiзацiя операцiйних Ризикiв здiйснюється за рахунок використання АС Бiржi, застосування якої передбачає перевiрку: • вiдповiдностi АС Бiржi вимогам вiдповiдних стандартiв; • виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення. Для мiнiмiзацiї правового Ризику Бiржа здiйснює такi заходи: • постiйно проводить монiторинг змiн до законодавства України та приводить цi Правила у вiдповiднiсть до дiючого законодавства; • контролює неухильне виконання Учасниками Бiржових торгiв вимог Правил Бiржi щодо оформлення договiрних вiдносин; • аналiзує спiрнi питання, якi виникають у процесi проведення Бiржових торгiв, щодо неадекватностi правил, внутрiшнiх нормативних документiв Бiржi з метою приведення їх у вiдповiднiсть до поточних вимог; • забезпечує ефективний механiзм вирiшення спорiв. Кожний Учасник Бiржових торгiв має право проводити додатковi заходи щодо мiнiмiзацiї своїх Ризикiв, якщо це не впливає на технологiю роботи iнших Учасникiв Бiржових торгiв, а також Бiржових торгiв в цiлому. Бiржа, Учасники Бiржових торгiв, Розрахунковий центр, Платiжна органiзацiя тощо несуть вiдповiдальнiсть за власнi Ризики, що викликанi внутрiшнiми причинами (кредитнi, операцiйнi, правовi Ризики та Ризик лiквiдностi), i самостiйно управляють ними. Межi вiдповiдальностi за Ризики Бiржi, Розрахункового центру, Платiжної органiзацiї, Учасникiв Бiржових торгiв тощо визначаються в договорах мiж ними, якi повиннi вiдповiдати вимогам законодавства України, в тому числi нормативно-правовим актам Комiсiї, НБУ та Правилам Бiржi.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У 2014р. було обрано особу, що проводить внутрiшнiй аудит контроль. У 2017р. проведена планова перевiрка. Порушень не виявлено. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - «Компанiя») (код ЄДРПОУ 33718227) зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України. Спочатку Компанiя була створена як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстроване Виконкомом Днiпропетровської мiської ради 23 серпня 2005р. Далi компанiю було перетворене у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згiдно рiшень Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 вiд 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 вiд 28 сiчня 2008 року). 06 серпня 2009 року згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/08/03-01 вiд 03 серпня 2009 року) ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» перетворене у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА». Основним видом дiяльностi Компанiї є: 66.11 Управлiння фiнансовими ринками, зокрема органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку. - Лiцензiя видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення № 231 вiд 14.03.2008 р. на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, строк дiї лiцензiї з 24.03.2008 р. по 24.03.2018р. Юридична адреса та мiсцезнаходження Компанiї: 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://fbp.com.ua Адреса електронної пошти : info@fbp.com.ua Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 року – 10 осiб Основною метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, крiм цiнних паперiв, та розв’язання спорiв мiж членами Бiржi. Прибуток Бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її акцiонерами. 2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Заява про вiдповiднiсть Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ). Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску Дана рiчна фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску директором Компанiї 8 лютого 2018 року. Функцiональна валюта та валюта подання Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльнiй полiтичнiй та економiчнiй ситуацiї, чинниками якого є загрози для територiальної цiлiсностi держави, триваюча збройна агресiя, суттєве скорочення та слабкi темпи вiдновлення стану нацiональної економiки та державних фiнансiв, волатильнiсть фiнансових ринкiв, перiодичнi сплески iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти. Незважаючи на ознаки покращення української економiки, стабiлiзацiї банкiвської системи та мiжнародну пiдтримку щодо реалiзацiї реформ, варто визнати, що фiнансовий ринок залишається достатньо вразливим, триває звуження кола його учасникiв та доступного iнструментарiю, емiсiйна та iнвестицiйна активнiсть не демонструють пожвавлення (левова частка емiсiй пов’язана iз збiльшенням капiталу банкiв, насамперед, державних та нацiоналiзованих), реформування ринку капiталу має достатньо суперечливий характер i поки що не пов’язане iз помiтними позитивними результатами. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi та вiдновлення розвитку ринку капiталу буде значною мiрою залежати вiд ефективностi реформування фiнансового сектору, законодавчої бази, судової системи та iнших суспiльно-економiчних чинникiв, що має призвести до iмплементацiї кращих європейських практик, виконання умов Асоцiацiї України з ЄС, створення бiльш привабливого iнвестицiйного клiмату. У зв'язку iз недостатньо високими темпами реформ, певною невизначенiстю їх строкiв та суперечливим ставленням суспiльства та iнвестицiйного середовища до їх поточних наслiдкiв, а також перiодичними сплесками нестабiльностi на свiтових фiнансових ринках, достовiрна оцiнка ефекту впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї наражається на чималi складнощi. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2017 р. Компанiя не застосувала опублiкованi достроково стандарти, роз’яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. Характер i вплив цих змiн розглядається нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосувалися вперше в 2017 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожного нового стандарту / поправки описанi нижче: Поправки до МСФЗ (LAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» Поправки до МСФЗ (LAS) 7 «Звiт про рух грошових котiв» є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов’язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов’язанi надати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Поправки до МСФЗ (LAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв» Поправки роз’яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподаткованого прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i списують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Стандарти, якi були випущеннi, але ще не вступили в силу Нижче наводяться стандарти i роз’яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу. МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» У липнi 2014 року Рада с МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСФЗ (LAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнки» та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками. Компанiя планує почати застосування нового стандарту з необхiдної дати вступу в силу. Наразi компанiя оцiнює вплив даного стандарту. (а) Класифiкацiя i оцiнка Компанiя не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя планує продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи. Якi оцiнюються в даний час за справедливою вартiстю. Позики. А також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi е виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Компанiя очiкує, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю. Однак Компанiя бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими iнструментами, перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. (б) Знецiнення МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала по всiх боргових цiнних паперiв, позик i торгової дебiторської заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн. Наразi Компанiя оцiнює вплив даного стандарту. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п’ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами щ покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки, Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Компанiя планує використовувати варiант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу. У 2016 роцi Компанiя провела попередню оцiнку наслiдкiв застосування МСФЗ (IFRS) 15, результати якої можуть бути переглянутi за пiдсумками триваючого бiльш детального аналiзу, Крiм цього, Компанiя приймає до уваги поправки, випущенi Радою з МСФЗ в квiтнi 2016 року, i буде вiдстежувати змiни в майбутньому. У МСФЗ (IFRS) 15 мiстяться бiльш детальнi вимоги до подання та розкриття iнформацiї нiж в дiючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значнi змiни в iснуючу практику i значним чином збiльшують обсяг iнформацiї, необхiдної до розкриття у фiнансовiй звiтностi Компанiї. Багато вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 15 є абсолютно новими. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «виплати на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов’язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися, як операцiя за розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок органiзацiї не зобов’язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. В даний час Компанiя оцiнює можливий вплив цих поправок на її фiнансову звiтнiсть. МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (LAS) 17 «Оренда». Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди». Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операцiйна оренда – стимули» i Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдбивали всi договори з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (LAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп’ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов’язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (наприклад, актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов’язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов’язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов’язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв. У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов’язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (LAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (LAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (LAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» Поправки спрямованi на питання, пов'язанi з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти i нового стандарту щодо договорiв страхування, який замiнить МСФЗ (IFRS) 4. Дана поправка надає компанiям, вiдповiдним критерiєм участi в переважно страховiй дiяльностi, можливiсть продовжити застосування поточного облiку за МСФЗ i вiдкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше («Положення про закiнчення термiну дiї»). Поправка окремо передбачає для всiх органiзацiй з договорами, що потрапляють в сферу дiї МСФЗ (IFRS) 4, можливiсть застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному обсязi з урахуванням коригування прибутку або збиткiв, що передбачає виключення впливу МСФЗ (IFRS) 9, в порiвняннi з МСФЗ ( IAS) 39, щодо класифiкованих на власний розсуд фiнансових активiв, що вiдповiдають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом «перекриття» i може використовуватися в вiдношеннi окремих активiв, що вiдповiдають певним вимогам до класифiкацiї на власний розсуд i змiни такої класифiкацiї. Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, також можуть скористатися як тимчасовим звiльненням вiд застосування, так i принципом перекриття. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у Компанiї вiдсутнi страховi контракти. Керiвництво Компанiї планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються керiвництвом. 3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi. На протязi звiтного перiоду змiн до облiкової полiтики не вносилося. Нематерiальнi активи Компанiя використовує модель облiку нематерiальних активiв за собiвартiстю. Ця модель передбачає, що нематерiальний актив пiсля визнання облiковується за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Для кожного нематерiального активу визначено термiн корисної експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю. Вартiсть нематерiального активу з кiнцевим термiном експлуатацiї, що пiдлягає амортизацiї, розподiляється на систематичнiй основi протягом термiну його корисної експлуатацiї. Амортизацiя починається, коли актив є придатним для використання. Амортизацiя припиняється на дату, що настає ранiше: або на дату, коли актив класифiкується як такий, що утримується для продажу, або на дату, коли припиняється визнання активу. Компанiя до нематерiальних активiв застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї Нематерiальнi активи Компанiї включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйної дiяльностi компанiї, та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Компанiя фактично експлуатує програмне забезпечення КП «Система електронних торгiв» з 2006 р. – початку функцiонування як органiзатора торгiвлi. Таким чином, ПЗ застосовується вже протягом 12 рокiв (з 2013 р. знаходиться у власностi ПАТ «ФБ «Перспектива», пiсля придбання прав на ПЗ у розробника). За цей час зазначене ПЗ (електронна торговельна система для органiзацiї торгiв фiнансовими iнструментами) залишається достатньо значущим активом, оскiльки постiйно використовується та є неодмiнною умовою провадження професiйної (лiцензованої) дiяльностi на фондовому ринку. Слiд зазначити, що ПЗ створене на пiдставi передового досвiду органiзацiї торгiв та iз високими можливостями щодо модернiзацiї та розширення функцiоналу, в т.ч. можливостями реалiзацiї рiзноманiтних торговельних технологiй та впровадження в обiг максимально широкого кола рiзних видiв цiнних паперiв та деривативiв. Саме якiсна пiдтримка та супроводження ПЗ дозволяє Компанiї вже 7 рокiв поспiль (з 2012 року) лiдирувати на нацiональному бiржовому фондовому ринку. Це свiдчить про здатнiсть надавати послуги з органiзацiї торгiвлi фiнансовими iнструментами за допомогою ПЗ на максимально конкурентному рiвнi, а також здатнiсть впроваджувати IТ-новацiї в умовах постiйного оновлення розгалуженої нормативно-правової бази, що регулює ринки капiталу, в т.ч. з метою iмплементацiї європейської правової основи. Вiдповiдно до цього, з огляду на поточний та очiкуваний стан нацiонального бiржового ринку, управлiнський персонал Компанiї пiсля придбання ПК «Система електронних торгiв» мав намiр та вважав за доцiльне використовувати програмне забезпечення протягом сорока рокiв. Беручи до уваги вартiсть програмного забезпечення та виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в майбутньому, управлiнський персонал вважає за доцiльне саме такий термiн корисного використання. Було проведено аналiз, що саме завдяки встановлення такого термiну корисного використання Компанiя буде мати змогу рiвномiрно перерозподiлить витрати, якi були понесенi у зв’язку з придбанням цього програмного забезпечення i це не призведе до завищення витрат та збитку. Управлiнський персонал не вважає за доцiльне протягом декiлька десятирiч придбавати або створювати самостiйно принципово нове ПЗ для органiзацiї торгiв фiнансовими iнструментами через високий рiвень задоволеностi учасникiв нацiонального фiнансового ринку iснуючим ПЗ та високою спроможнiстю даного ПЗ до модифiкацiї та адаптацiї до законодавчих та ринкових змiн, про що свiдчить позитивний досвiд 12 рiчної експлуатацiї. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Комунiкацiйне програмне забезпечення 10 Системне програмне забезпечення 10 КП «Система електронних торгiв» 40 Лiцензiї 10 Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах. Основнi засоби Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнювач. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi. Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованою на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Комп’ютерна технiка 3-5 Офiснi меблi та обладнання 5-15 Iншi 5-15 При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiям визнання. Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється. Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi. Iнвестицiйна нерухомiсть Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв. Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується: - початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником; - початком реконструкцiї з метою продажу, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв; - завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або - початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi. Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду Зменшення корисностi активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльше з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. Визнання фiнансових iнструментiв Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї: - фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; - позики та дебiторська заборгованiсть; - iнвестицiї, що утримуються до погашення; i - фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору. Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi. Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв. Iнвестицiї, наявнi для продажу Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку. При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них. Iнвестицiї, що утримуються до погашення Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв. Справедлива вартiсть Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. Компанiя застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Мета застосування методу оцiнки вартостi – визначити цiну, за якою вiдбулася б звичайна операцiя продажу активу чи передачi зобов’язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки поточних ринкових умов. Компанiя застосовує наступнi методи оцiнки вартостi : ринковий пiдхiд, витратний пiдхiд та дохiдний пiдхiд. Якщо для оцiнки справедливої вартостi застосовують кiлька методiв оцiнки, то результати оцiнюють, враховуючи прийнятнiсть дiапазону значень, на якi вказують такi результати. Оцiнка справедливої вартостi – це точка в дiапазонi, яка найкраще представляє справедливу вартiсть за даних обставин. Компанiя вiдбирає вхiднi данi, якi вiдповiдають характеристикам активу чи зобов’язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в операцiї з активом чи зобов’язанням. Компанiя використовує вхiднi данi з бiржових ринкiв. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування. Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд продажу чистої короткої позицiї (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо Компанiя: - управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї за певним ринковим або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками; - надає iнформацiю за групами активiв та зобов’язань ключовому управлiнському персоналу; та - ринковi ризики, включаючи тривалiсть схильностi до конкретного ринкового ризику (або ризикiв). Що виникає у зв’язку з фiнансовими активами i фiнансовими зобов’язаннями, по сутi є рiвнозначними. Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що ґрунтуються на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об’єктiв iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення. Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: Рiвень 1 – це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов’язань; Рiвень 2 – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та Рiвень 3 – це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження). Перехiд з рiвня на рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом на кiнець звiтного перiоду. Непохiднi фiнансовi зобов'язання При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї: - вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них; - зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками; - фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi. Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення. По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними. Фiнансовi активи, наявнi для продажу Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу. Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi: - закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; - збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або - передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом. У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати. Фiнансовi зобов'язання Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Операцiї в iноземних валютах Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважали на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. Передоплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. Запаси Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Аванси, отриманi Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Кредити та позики Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат (i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата. Оренда Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди. Потенцiйнi зобов'язання Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. Визнання доходiв Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї. Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов: - Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця; - Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i - Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Чистi фiнансовi витрати Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку. Поточний податок Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки. Вiдкладений податок Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. 4. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї визначення оцiнок та припущень, що впливають на сума активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок. Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва, представленi наступним чином: • термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв; • оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi; • резерв сумнiвних боргiв; • визнання вiдстрочених податкових активiв • виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв. Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв. Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi Компанiя повинна перiодично, як це встановлено керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними стандартами оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), дохiдний метод. Крiм того основнi засоби Компанiї аналiзуються на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. При визначеннi ознак зменшення корисностi, активи, що не генерують незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi потоки. Керiвництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi потоки, до вiдповiдних генеруючи одиниць, а також при оцiнцi термiнiв та величини вiдповiдних грошових потокiв в рамках розрахунку вартостi активу у використаннi. Резерв сумнiвних боргiв Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв. Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв. Визнання вiдстрочених податкових активiв Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися. 5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно, як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 р. або пiзнiше. При першому застосуваннi МСФЗ, у Компанiї не було необхiдностi в застосуваннi виняткiв з вимог стандартiв, якi передбаченi МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Рух нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року був наступним: КП «Система електронних торгiв» Комунiкацiйне програмне забезпечення Системне програмне забезпечення Лiцензiї Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2017р. 45101 740 107 9 45957 надiйшло - - - - - вибуло 24325 - - - 24325 на 31.12.2017р. 20776 740 107 9 21632 Знос на 01.01.2017р. 4103 651 102 8 4864 нараховано 1156 10 2 1 1169 вибуло 2862 - - - 2862 на 31.12.2017р. 2397 661 104 9 3162 Балансова вартiсть: на 01.01.2017 р. 40998 89 5 1 41093 на 31.12.2017 р. 18379 79 3 - 18461 У Звiтi про сукупний дохiд нараховану амортизацiю нематерiальних активiв 1169 тис. грн. вiдображено у статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарi, робiт, послуг)». Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку на подiбнi активи та вiдсутнiстю постiйних замовлень на продукцiю Компанiї для розрахунку майбутнiх грошових потокiв. АКТИВИ, КЛАСИФIКОВАНI ЯК УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ На пiдставi Наказу вiд 27.12.2017 року у зв’язку з тим, що з 2018 року планується припинити використання окремих компонентiв програмного забезпечення КП «Система електронних торгiв», складено перелiк окремих компонентiв, якi переведено до активiв, якi утримуються для продажу. МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» визначає справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана за продаж актива, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi – це оцiнка конкретного актива або зобов’язання. Тому, оцiнюючи справедливу вартiсть, суб'єкт господарювання має брати до уваги тi характеристики актива або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну актива або зобов’язання на дату оцiнки. На дату оцiнки: а) програмне забезпечення придатне для негайного використання за його функцiональним призначенням в тому станi, в якому воно перебуває на даний час; б) обмежень на продаж та використання актива немає. Оцiнка справедливої вартостi припускає, що актив або зобов’язання обмiнюється мiж учасниками ринку у звичайнiй операцiї продажу актива або передачi зобов’язання на дату оцiнки за поточних ринкових умов. Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу актива або передачi зобов’язання вiдбувається або а) на основному ринку для цього актива або зобов’язання; або б) за вiдсутностi основного ринку – на найсприятливiшому ринку для цього актива або зобов’язання. Щодо активу, наявного для продажу вiдсутнiй основний ринок. Компанiя оцiнює справедливу вартiсть актива, наявного для продажу, користуючись припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи цiну такого активу, та припускаючи, що учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї на основному (або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Iєрархiя справедливої вартостi нефiнансових активiв (тис. грн.) Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень (тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень (тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень (тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього Дата оцiнки 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 Програмне забезпечення, яке використовується - - - - 18461 41093 18461 41093 Окремi компоненти програмного комплексу, якi переведено до активiв, утримуваних для продажу - - - - 21463 - 21463 - Програмне забезпечення, та активи, якi Компанiя утримує з метою продажу належать до 3-го рiвня iєрархiї справедливої вартостi. Протягом 2017 року змiн в оцiнках нефiнансових активах та перерозподiлу мiж iєрархiями справедливої вартостi не було. Компанiя використовувала закритi вхiднi данi, саме тому, що закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливої вартостi, якщо вiдповiдних вiдкритих даних немає, що передбачається в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для актива або зобов’язання на дату оцiнки незначна, або її взагалi немає. На подiбнi активи, якi Компанiя планує продати взагалi немає вiдкритих даних. Компанiя має сформувати закритi вхiднi данi, користуючись найкращою iнформацiєю, наявною за даних обставин, яка може включати власнi данi. У процесi формування закритих вхiдних даних Компанiя розпочала зi своїх власних даних, а саме з даних бухгалтерського облiку. Первiсна вартiсть компонентiв програмного комплексу для продажу складає 24 325 тис. грн. за вирахуванням нарахованої амортизацiї у сумi 2 862 тис. грн., балансова вартiсть дорiвнює 21 463 тис. грн. Компанiя класифiкує непоточний актив, як утримуваний для продажу тому, що його балансова вартiсть буде вiдшкодовуватись шляхом операцiї продажу, як цього вимагає МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть». На дату переведення, при проведеннi аналiзу для оцiнки вартостi активу, класифiкованих як утримуваних для продажу у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку, управлiнський персонал Компанiї вважає, що балансова вартiсть є нижчою за справедливої вартостi, тому було прийнято рiшення при первiснiй класифiкацiї активу як утримуваного для продажу оцiнити їх за балансовою вартiстю. Актив придатний до продажу у тому станi, в якому вiд перебуває станом на звiтну дату. Управлiнським персоналом складено план продажу та знайдено потенцiйного покупця. До дати затвердження фiнансової звiтностi була укладена угода з ТБ «Перспектива-Коммодiтi» про спiвпрацю щодо вивчення можливостей ПК, тестування та у разi успiшного завершення дослiдної експлуатацiї, укладання договору купiвлi – продажу до закiнчення 2018 року. Компанiя не виявила iнформацiю, яка свiдчить про те що iншi учасники ринку використали б iншi данi, тому коригування вартостi не проводили. Закритi вхiднi данi, сформованi у такий спосiб, вважаються припущеннями учасникiв ринку та вiдповiдають метi оцiнки справедливої вартостi. ПЕРЕЛIК ТА ВАРТIСТЬ КОМПОНЕНТIВ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ, ЯКI ВИВЕДЕНО IЗ ЕКСПЛУАТАЦIЇ З МЕТОЮ ПРОДАЖУ Назва компонентiв програмного комплексу для продажу Планова цiна продажу, грн. 1. Окрема частина комп’ютерної програми - модулi для торгiв поставочними деривативами, товарними деривативами, в. т.ч. опцiонними контрактами; вiдповiднi складовi модулю контролю параметрiв системи управлiння ризиками : 10 590 377,97 2 Шлюз з ПЗ брокерських систем для автоматичного експорту-iмпорту даних щодо торгiв на строковому ринку: 529 815,90 3 Автоматизоване мiсце допуску до торгiв специфiкацiй та окремих серiй поставочних деривативiв, товарних деривативiв, в т.ч. опцiонних контрактiв: 8 825 314,99 4 Автоматизоване робоче мiсце iмпорту та обробки аналiтичних даних щодо курсiв, вiдсоткових ставок, цiн товарiв, iндексiв з метою побудови системи ризик-менеджменту: 1 059 037,80 5 Автоматизоване робоче мiсце взаємодiї з уповноваженим банком: 458 916,38 Всього: 21 463 166,04 Пiсля пiдписання акту-приймання-передачi у дослiдну експлуатацiю програмного забезпечення (тестування), планується укласти трьохсторонню угоду з розробником про супроводження тестування ПЗ та надання практичної допомоги у разi необхiдностi. Витрати за послуги супроводження тестування нестиме майбутнiй покупець. Станом на 31.12.2017 року план продажу програмного забезпечення не вимагає додаткового кошторису витрат на продаж. Амортизацiя переведених активiв припинена. Активи утримуванi для продажу у сумi 21 463 тис. грн. наведенi окремо у Звiтi про фiнансовий стан (рядок 1200). Переведення окремих компонентiв нематерiального активу до активу утримуваного для продажу не вплинуло на фiнансовий результат Компанiї. При проведеннi щорiчного аналiзу активiв, пiсля виведення п’ятьох програмних компонентiв для продажу, Компанiєю було переглянуто термiн корисного використання ПК «Система електронних торгiв», яке Компанiя продовжує використовувати у своїй дiяльностi. На пiдставi проведеного аналiзу управлiнським персоналом Компанiї прийнято рiшення зменшити термiн корисного використання ПК «Система електронних торгiв», яке Компанiя продовжує використовувати у своїй дiяльностi до 20 рокiв. Компанiя не проводила тест на знецiнення програмного забезпечення, як того вимагає МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», у зв’язку з вiдсутнiстю даних для достовiрного оцiнювання показникiв. Програмний комплекс продовжує використовуватись, є основним та завдяки йому Компанiя отримувала та планує надалi отримувати дохiд. Управлiнський персонал вважає, що балансова вартiсть програмного комплексу, яка продовжує використовуватись, дорiвнює справедливiй вартостi. Первiсна вартiсть компонентiв КП «Система електронних торгiв», якi продовжуються використовуватись Компанiєю станом на 31.12.2017 року складає 20 776 тис. грн. (20 775 558,19 грн.), залишкова (балансова) вартiсть складає 18379 тис. грн.,(18 378 049,16 грн.) перiод амортизацiї, що залишився, становить 240 мiсяцiв. У зв’язку з тим, що фiнансова звiтнiсть подається у тис. грн., а облiк ведеться у гривнях з копiйками виникла розбiжнiсть в 1 тис. грн. Залишкова вартiсть у бухгалтерському облiку 18 378 049,16 грн., у фiнансовiй звiтностi 18379 тис. грн. ДОДАТКОВЕ РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО НЕПОТОЧНI АКТИВИ, ЩО УТРИМУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОДАЖУ Автоматизоване робоче мiсце взаємодiї з уповноваженим банком (АРМ взаємодiї з уповноваженим банком ) Мета створення: iнтеграцiя ЕТС з ПТК «Клiєнт-банк» для фiльтрацiї платежiв учасникiв торгiв/аукцiонiв, контролю гарантiйних внескiв та iнших платежiв для участi в бiржових торгах. Причини продажу: наразi грошовi кошти для участi в бiржових торгах блокуються практично винятково в ПАТ «Розрахунковий центр», вiд якого отримується вiдповiдна iнформацiя (iнтеграцiя забезпечується завдяки КП "Взаємодiя Бiржi та Розрахункового Центру", що є окремим модулем та не входить до складу КП "Система електронних торгiв"). Переваги для майбутнього покупця: у разi надходження значної кiлькостi платежiв для участi в рiзнорiдних торгах/конкурсах/аукцiонах, необхiдно вiдокремлювати такi кошти в розрiзi вiдправникiв, видiв торгiв, контролювати вiдповiднiсть умовам (строки, суми) торгiв, автоматично iмпортувати данi до торговельної системи та надавати доступ до торгiв у разi вiдповiдностi платежу необхiдним вимогам. Автоматизоване робоче мiсце iмпорту та обробки аналiтичних даних щодо курсiв, вiдсоткових ставок, цiн товарiв, iндексiв з метою побудови системи ризик-менеджменту (АРМ Аналiтики та ризик менеджменту) Функцiя: автоматичний iмпорт з системи розкриття iнформацiї НКЦПФР, веб-сайтiв державних органiв, iнформацiйних та аналiтичних агенцiй iнформацiї, яка враховується для прийняття рiшень щодо контролю цiн фiнансових iнструментiв та iнших бенчмаркiв для зниження ризикiв невиконання зобов’язань учасниками бiржових торгiв. Причини продажу: схожий функцiонал щодо деривативiв - наявний в модулi контролю параметрiв системи управлiння ризиками (складова торгового серверу строкового ринку), щодо цiнних паперiв – певною мiрою, втратив актуальнiсть через впровадження контролю лiмiтiв на рiвнi ПАТ «Розрахунковий центр» та постiйне доопрацювання модулю контролю вiдповiдностi умовам включення та перебування в бiржовому списку та бiржовому реєстрi (складова автоматизованого робочого мiсця ведення реєстру цiнних паперiв та проведення розмiщення/аукцiону). Переваги для майбутнього покупця: контроль операцiй з деривативами, що укладаються на товарнiй бiржi (форварди та опцiони), на предмет вiдповiдностi цiнам, курсам, ставкам та iншим цiновим орiєнтирам; аналогiчний контроль для власних операцiй з деривативами; оцiнка можливостi виконання зобов’язань за такими операцiями, джерело для прийняття рiшень щодо зниження ризикiв невиконання (ризик-менеджмент). Модулi для торгiв поставочними деривативами, товарними деривативами, в т.ч. опцiонними контрактами (АРМ Торгiв поставочними деривативами). Функцiонал автоматизованого мiсця допуску до торгiв специфiкацiй та окремих серiй поставочними деривативами, товарними деривативами, в т.ч. опцiонними контрактами (АРМ Допуску до торгiв специфiкацiй) Функцiя (п.3, п.4): функцiонал для торгiв на строковому ринку максимально широким колом деривативiв. Причини продажу: поставочнi та товарнi деривативи, в т.ч. опцiоннi контракти на товари та вiдповiднi iндекси важко впроваджувати в обiг на фондовiй бiржi, наразi лiквiднiсть строкового ринку на фондовiй бiржi достатньо обмежена. Переваги для майбутнього покупця: на товарнiй бiржi укладаються деривативи, специфiкацiї яких є стандартизованими, але недостатньо унiверсальними, оскiльки затверджуються iнiцiаторами аукцiонiв; натомiсть в свiтi на бiржах деривативи укладаються в формi строкових контрактiв, стандартизованих (затверджених) саме бiржами. Вiдповiдно, має бути автоматизований функцiонал стандартного формування специфiкацiй та окремих серiй деривативiв. Понад те, наразi на товарнiй бiржi для укладення деривативiв не вимагається попередньо блокувати активи (гарантiйне забезпечення, в т.ч. на рахунку, контрольованому товарною бiржею), натомiсть для лiквiдних та регулярних торгiв деривативами на повноцiнному строковому ринку доцiльно створювати вiдповiдну систему контролю для мiнiмiзацiї ризикiв невиконання зобов’язань за деривативами, в т.ч. попереднього блокування активiв. Шлюз з ПЗ брокерських систем для автоматичного експорту-iмпорту даних щодо торгiв на строковому ринку (КП Шлюз з ПЗ брокерських систем) Функцiя: можливiсть надання прямого доступу до бiржових торгiв клiєнтам членiв бiржi (онлайн-брокерiв), що використовують ПЗ брокерських систем. Причини продажу: наразi доступ до торгiв на строковому ринку через ПЗ брокерських систем не надається, ймовiрнiсть активного застосування iнтернет-трейдингу на строковому ринку – мiнiмальна. Переваги для майбутнього покупця: наразi на товарнiй бiржi процедура допуску до торгiв є однаковою для всiх учасникiв операцiй, незалежно вiд їх категорiї (звичайний iнвестор/фiнансовий посередник), хоча в свiтi досить часто доступ iнвесторiв до торгiв забезпечується саме через фiнансових посередникiв. Понад те, згiдно перспективного законодавства про регульованi ринки та деривативи очiкується, що операцiї з деривативами на операторах торгiвлi (в т.ч. товарних бiржах) будуть проводитися за обов’язкового посередництва таких фiнансових посередникiв, а саме - лiцензованих iнвестицiйних фiрм (торгiвцiв фiнансовими iнструментами). Тож доцiльно забезпечити можливiсть забезпечення доступу iнвесторiв до торгiв через ПЗ брокерських систем фiнансових посередникiв. 7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Рух основних засобiв за що закiнчився 31 грудня 2017 року був наступним: Офiснi меблi Комп’ютерна технiка та обладнання Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2017 р. 9 151 160 Надiйшло - - - Вибуло - - - на 30.12.2017 р. 9 151 160 Знос на 01.01.2017 р. 9 146 155 Нараховано - 3 3 Вибуло - - - на 31.12.2017 р. 9 149 158 Балансова вартiсть: на 01.01.2017 р. - 5 5 на 31.12.2017 р. - 2 2 Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю. Первiсна вартiсть основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю та якi продовжують використовуватися станом на 31 грудня 2017 року складає 158 тис. грн. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2017 року вiдсутнi. 8. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть за послуги з органiзацiї проведення торгiв, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво визнає резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного контрагента, тенденцiї платежiв, подальших надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2017 року становить: 31.12.2017 01.01.2017 За наданi послуги 330 419 Резерв сумнiвних боргiв (53) (7) Разом 277 412 Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Оцiнка справедливої вартостi дебiторської заборгованостi ґрунтується на закритих вхiдних даних (3-го рiвня). На пiдставi аналiзу платоспроможностi контрагентiв-дебiторiв, у 2017 роцi Компанiєю створено резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi на суму 88 тис. грн. До складу резерву сумнiвних боргiв увiйшла заборгованiсть, яка не була своєчасно сплачена, через що iснує iмовiрнiсть неотримання коштiв, зокрема вiд банкiв, що виводять з ринку. Таким чином Компанiя майже зрiвняла балансову вартiсть дебiторської заборгованостi з її справедливою вартiстю. Ця оцiнка привела до витрат у розмiрi 88 тис. грн., якi вiдображено у статтi «Iншi операцiйнi витрати» Звiту про сукупний дохiд. У 2017 роцi за рахунок резерву сумнiвних боргiв списано безнадiйної заборгованостi на 42 тис. грн. Керiвництво Компанiї вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв, буде погашена шляхом отримання грошових коштiв. Згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Компанiя має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв): 31.12.2017 01.01.2017 до 3-х мiсяцiв 225 272 вiд 3-х мiсяцiв до року 14 43 бiльше року 91 104 Разом 330 419 9. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31 грудня 2017 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає: 31.12.2017 01.01.2017 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 2 - За розрахунками з нарахованих доходiв (% за депозитом) 4 13 За розрахунками з нарахованих доходiв (% на залишок коштiв на п/р) 7 3 Разом 13 16 10. ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31 грудня 2017 року поточнi фiнансовi iнвестицiї включають цiннi папери : 31.12.2017 01.01.2017 Облiгацiї Мiнiстерства фiнансiв України 2023 11858 Разом 2023 11858 Облiк ОВДП ведеться за амортизованою вартiстю. На звiтну дату на балансi Компанiї облiковуються ОВДП : - UA4000194351 у кiлькостi 2000 шт. вартiсть за номiналом 2 000 000,00 грн. Розмiр накопиченого купонного доходу 11,67 грн./шт. Справедлива вартiсть 2 023 340,00 грн. Результат переоцiнки вiдображається у «Звiтi про сукупний дохiд» : - прибуток у статтi «Iншi фiнансовi доходи» - збиток у статтi «Фiнансовi витрати». 11. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв: 31.12.2017 01.01.2017 Українськi гривнi 8225 2989 Долари США - - Разом 8225 2989 Доступ до грошей вiльний, обмежень немає. 12. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Станом на 31 грудня 2017 року статутний капiтал Компанiї становив 50 000 000 (П’ятдесят мiльйонiв) гривень та повнiстю сплачений. Вiн подiляється на 5 000 000 000 (П’ять мiльярдiв) акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 грн. (одна) копiйка. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi. Держателi простих акцiй мають право одного голосу на акцiю. За результатами дiяльностi за рiк, що скiнчився 31 грудня 2016 року, Компанiя не оголошувала дивiденди до виплати, зважаючи на iснуючi законодавчi обмеження: згiдно п. 1 ст. 21 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її засновниками (учасниками). Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2017 р. є наступною: 31.12.2017 01.01.2017 Кiлькiсть акцiй, шт. % Кiлькiсть акцiй, шт. % Акцiонери, що володiють пакетом > нiж 5 % ПрАТ «Бiржова група Перспектива» 4711786160 94,2357 4711786160 94,2357 Всього 4711786160 94,2357 4711786160 94,2357 Акцiонери, що володiють пакетом < нiж 5 % 288213840 5,7643 288213840 5,7643 Разом 5000000000 100 5000000000 100 Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались. 13. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не менше 25 % статутного капiталу. Формування резервного капiталу проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi 50 вiдсоткiв прибутку Компанiї. У 2017 роцi до резервного капiталу направлено 23 тис. грн. 14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки. Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток на протязi 2017 року сформовано не було у зв’язку з несуттєвiстю розрахункової суми забезпечення. 15. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2017 року поточнi зобов'язання включають: 31.12.2017 31.01.2017 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 52 56 Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 21 21 Зобов’язання за розрахунками зi страхування 3 4 Зобов’язання за розрахунками з оплати працi 11 13 Отриманi позиковi кошти - 5986 Надмiрно сплаченi кошти контрагентом 1 1 Разом 88 6081 16. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, доход вiд реалiзацiї послуг включає: 2017 рiк 2016 рiк Надання послуг з органiзацiї торгiвлi на фондовiй бiржi 1449 1374 Разом 1449 1374 17. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, витрати, пов’язанi з наданням послуг Компанiєю включають: 2017 рiк 2016 рiк Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 218 196 Амортизацiя 1169 1169 Послуги стороннiх органiзацiй 32 33 Страховi платежi по Договору добровiльного страхування вiдповiдальностi - 494 Разом 1420 1892 18. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, адмiнiстративнi витрати включають: 2017 рiк 2016 рiк Матерiальнi затрати - 5 Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 499 493 Амортизацiя 2 5 Оренда примiщення 149 280 Судовий збiр 3 14 Послуги стороннiх органiзацiй 73 95 Разом 726 892 19. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, iншi операцiйнi прибутки та збитки (нетто) включають: 2017 рiк 2016 рiк Iншi операцiйнi доходи списання безнадiйної кредиторської заборгованостi - 2 вiдсотки за залишками коштiв на поточних рахунках 27 87 Всього iнших операцiйних прибуткiв 27 89 Iншi операцiйнi витрати резерв сумнiвних боргiв 88 7 рiчний перерахунок ПДВ - 9 списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 2 2 Всього iнших операцiйних збиткiв 90 18 Разом (63) 71 20. IНШI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, iншi прибутки та збитки включають: 2017 рiк 2016 рiк Iншi фiнансовi доходи вiдсотки по депозитам 116 290 нарахований купонний дохiд за ОВДП 755 809 амортизацiя дисконту облiгацiй 1 359 Всього iнших фiнансових доходiв 872 1458 Фiнансовi витрати вiдсотки за користування позиковими коштами - 63 Всього iнших фiнансових витрат - 63 Iншi доходи повернення судового збору 6 - Всього iнших доходiв 6 - Iншi витрати переоцiнка ЦП 14 - Всього iнших витрат 14 - Всього 864 1395 21. РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, iншi надходження та витрачання включають: 2017 рiк 2016 рiк Iншi надходження повернення судового збору 6 - гарантiйнi внески для участi в торгах 18557 677 повернення помилково сплачених коштiв 77 - повернення позикових коштiв 10490 13300 Всього iнших надходжень 29130 13977 Iншi витрачання надання позикових коштiв 10909 12200 повернення гарантiйних внескiв 18510 537 орендна плата 163 299 повернення помилково перерахованих коштiв 5 - банкiвська комiсiя 4 3 вiдшкодування витрат на вiдрядження - 3 судовий збiр 3 14 реєстрацiя змiн до правил бiржi 3 3 перерахування до фонду держмайна, по результатам торгiв 46 141 Всього iнших витрачань 29643 13200 22. IНШI НАДХОДЖЕННЯ У РЕЗУЛЬТАТI IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 2017 рiк 2016 рiк Iншi надходження Надходження вiд погашення державних цiнних паперiв 12850 - Повернення залишку коштiв пiсля придбання ОВДП 2 - Всього iнших надходжень 12852 - 23. РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi був наступний: 2017 рiк 2016 рiк Отримання позик Договiр вiд 31.05.16 - 289 Договiр вiд 14.06.16 - 1100 Договiр вiд 01.07.16 - 2375 Договiр вiд 02.09.16 - 4440 Договiр вiд 21.10.16 - 1320 Договiр вiд 24.10.16 - 3190 Договiр вiд 19.01.17 18 - Договiр вiд 20.01.17 1252 - Договiр вiд 23.01.17 1498 - Договiр вiд 31.03.17 4000 - Договiр вiд 03.07.17 27 - Договiр вiд 12.10.17 82 - Всього отримано позик 6877 12714 Погашення позик Договiр вiд 30.12.15 - 13000 Договiр вiд 31.05.16 - 289 Договiр вiд 14.06.16 562 539 Договiр вiд 01.07.16 - 2375 Договiр вiд 02.09.16 975 3525 Договiр вiд 21.10.16 1320 - Договiр вiд 24.10.16 3190 - Договiр вiд 19.01.17 18 - Договiр вiд 20.01.17 1252 - Договiр вiд 23.01.17 1498 - Договiр вiд 31.03.17 3581 - Договiр вiд 03.07.17 27 - Договiр вiд 12.10.17 82 - Всього погашено позик 12505 19728 Iншi надходження – вiдсотки по депозитам 125 277 Витрати на сплату вiдсоткiв - (70) Всього (5503) (6807) 24. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, власний капiтал включає: 2017 рiк 2016 рiк Залишок на початок перiоду Зареєстрований (пайовий) капiтал 50000 50000 Резервний капiтал 112 51 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 180 195 Всього 50292 50246 Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 84 46 Вiдрахування до резервного капiталу Резервний капiтал 23 61 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (23) (61) Разом змiн у капiталi Резервний капiтал 23 61 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 61 (15) Залишок на кiнець перiоду Зареєстрований (пайовий) капiтал 50000 50000 Резервний капiтал 135 112 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 241 180 Всього 50376 50292 Власний капiтал Компанiї за 2017 рiк в порiвняннi з аналогiчним попереднiм перiодом, 2016 роком, збiльшився на 84 тис.грн. 25. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець звiтного перiоду. Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi Грошовi кошти та їх еквiваленти: Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ Дебiторська заборгованiсть: Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки Iнструменти капiталу: Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня Поточнi зобов’язання: Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки Iєрархiя справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень (тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень (тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень (тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього Дата оцiнки: 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 Борговi цiннi папери (тис. грн.) 2023 11858 - - - - 2023 11858 До боргових цiнних паперiв, якi належать до першого рiвня iєрархiї, Компанiя вiдносить ОВДП, що перебувають у першому рiвнi лiстингу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». Протягом 2017 року змiн в оцiнках боргових цiнних паперiв та перерозподiлу мiж iєрархiями справедливої вартостi не було. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 31.12.17 01.01.17 31.12.17 01.01.17 Борговi цiннi папери 2023 11858 2023 11858 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 277 412 277 412 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 2 - 2 - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 4 13 4 13 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7 3 7 3 Грошовi кошти та їх еквiваленти 8225 2989 8225 2989 Поточна кредиторська заборгованiсть 88 6081 88 6081 Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. 26. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ Вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами. Прямим власником є ПрАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» код 34497042, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30, якому належить 94,2357 % акцiй Компанiї. Власниками ПрАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» є: - Антонов Сергiй Михайлович, 23.08.1961р., IНН 2251500316, вiдсоток у статутному капiталi прямого власника 49,9999%, вiдсоток опосередкованої участi у статутному капiталi Компанiї 47,1178%. - Фiлiпська Iрина Вiкторiвна, 26.12.1972р., IНН 2665800144, вiдсоток у статутному капiталi прямого власника 49,9999%, вiдсоток опосередкованої участi у статутному капiталi Компанiї 47,1178%. Операцiї з пов’язаними сторонами на протязi 2017 року вiдсутнi. Виплати провiдному управлiнському персоналу в 2017 роцi складають : - Директору – 82417,28 грн. заробiтна плата та iншi компенсацiйнi виплати - Заступникам директора – 73793,98 грн. заробiтна плата та iншi компенсацiйнi виплати 27. СУДОВI ПОЗОВИ 27.1. Справа № 826/23629/15 за позовом ПАТ "ФБ "Перспектива" до НКЦПФР про визнання протиправним та скасування рiшення вiдповiдача вiд 04 серпня 2015 року №1212 "Щодо зупинення торгiвлi цiнними паперами ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" на будь-якiй фондовiй бiржi" у повному обсязi. 24.05.2016 р. окружним адмiнiстративним судом мiста Києва винесена постанова, якою позов задоволено повнiстю. Постановою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 04.08.2016 року апеляцiйну скаргу НКЦПФР задоволено, прийнято нову постанову, якою у задоволеннi адмiнiстративного позову вiдмовлено повнiстю. ПАТ "ФБ "Перспектива" подано касацiйну скаргу. Станом на 31.12.2017 року касацiйна скарга не розглянута. 27.2. Справа № №826/1516/16 за позовом ПАТ "ФБ "Перспектива" до НКЦПФР про визнання протиправним та скасування рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1967 вiд 26.11.2015 «Щодо зупинення торгiвлi цiнними паперами ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» на будь-якiй фондовiй бiржi» у повному обсязi. Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 29.06.2017 року позовну заяву ПАТ "ФБ "Перспектива" залишено без розгляду. 27.3. Справа № 757/38057/16-ц, Печерський районний суд м. Києва, за позовом ПАТ "ФБ "Перспектива" до НКЦПФР, ТОВ «Фондовий свiт» про захист дiлової репутацiї та спростування недостовiрної iнформацiї. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва вiд 15.11.2016 року провадження у цивiльнiй справi закрито. ПАТ "ФБ "Перспектива" подана апеляцiйна скарга. Ухвалою Апеляцiйного суду мiста Києва вiд 28.02.2017 року апеляцiйну скаргу ПАТ "ФБ "Перспектива" вiдхилено. 27.4. Справа №910/7774/17, Господарський суд мiста Києва, за позовом за позовом ПАТ "ФБ "Перспектива" до НКЦПФР та ТОВ «Фондовий свiт» про захист дiлової репутацiї. Рiшенням Господарського суду мiста Києва вiд 31.07.2017 року у позовi до НКЦПФР вiдмовлено, позов до ТОВ «Фондовий свiт» задоволено, визнано недостовiрною та такою, що порушує особисте немайнове право ПАТ "ФБ "Перспектива" на недоторканнiсть дiлової репутацiї, iнформацiю про ПАТ "ФБ "Перспектива", поширену 05.08.2015 року на Iнтернет-сайтi www.stockworld.com.ua. Рiшення не оскаржувалось. 27.5. Справа №826/1142/16 за позовом ПАТ "ФБ "Перспектива" до НКЦПФР про визнання протиправною та скасування постанови Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв № 370-ЦА-УП-ФБ вiд 07.10.2015 р. у повному обсязi. Постановою окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 16.12.2016 року у позовi вiдмовлено. ПАТ "ФБ "Перспектива" подана апеляцiйна скарга. Постановою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 23.03.2017 року апеляцiйну скаргу ПАТ "ФБ "Перспектива" задоволено, постанову Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 16.12.2016 року скасовано, ухвалено нову Постанову, якою адмiнiстративний позов задоволено повнiстю. НКЦПФР подана касацiйна скарга, станом на 31.12.2017 р. не розглянута. 27.6. Справа № 804/7287/16 Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд за позовом ПАТ "ФБ "Перспектива" до НКЦПФР про визнання протиправною та скасування постанови про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв №221-ЦА-УП-ФБ вiд 28.04.2016р. Постановою Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд 30.01.2017 року адмiнiстративний позов задоволено повнiстю. НКЦПФР подана апеляцiйна скарга. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 02.10.2017 року провадження в справi № 804/7287/16 зупинене. Станом на 31.12.2017 року провадження не вiдновлене. 27.7. Справа № 826/1656/17,Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва, за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" до НКЦПФР, третя особа - ПАТ "ФБ "Перспектива", про визнання протиправною та скасування Постанови НКЦПФР №544-ЦА-УП-Т про накладання санкцiй за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 04.10.2016 р. Постановою вiд 22.09.2017 року адмiнiстративний позов задоволено повнiстю. НКЦПФР подана апеляцiйна скарга. Станом на 31.12.2017 року не розглянута. 28.ПОДАЛЬШI ПОДIЇ Чи вiдбулися будь-якi подiї пiсля звiтної дати, якi могли би вплинути на фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод: Подiя пiсля 31.12.2017 року: Вiдповiдь Компанiї Чи з’явилися новi зобов’язання, новi позики або новi гарантiї: нi Чи були будь-якi активи вiдчуженi урядом або знищенi, наприклад через пожежу або повiнь: нi Чи були зробленi або чи передбачаються будь-якi незвичайнi облiковi коригування: нi Чи планує Компанiя продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi: так 29. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ Чинники фiнансових ризикiв Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики i торгову кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: торгову дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї. В процесi своєї дiяльностi Компанiя пiдлягає впливу рiзних фiнансових ризикiв. Компанiя придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанiї. Зокрема, для обмеження ринкового ризику, пов'язаного з несприятливою змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв’язку з коливаннями цiн в сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок, Компанiя щiльно аналiзує фiнансовi активи перед їх придбанням та вiдстежує подальшу iнформацiю з врахуванням iснуючих нормативних обмежень щодо напрямiв iнвестування для фондової бiржi, поточних та прогнозних цiн та вiдсоткових ставок, рiвня лiквiдностi, диверсифiкацiї iнвестицiйного портфеля. Як наслiдок, поточнi фiнансовi iнвестицiї Компанiї представленi винятково державними цiнними паперами, ризики iнвестування в якi є мiнiмальними, а доходнiсть – прогнозованою та достатньо високою (15%), порiвняно з рiвнем iнфляцiї (12,4% у 2016 р., 13,7% у 2017 р.) та облiковою ставкою (протягом 2017 р. коливалася в межах 12,5-14,5%). У компанiї iснує ризик не отримання коштiв вiд погашення дебiторської заборгованостi, яка утворилася з контрагентами, зокрема з банками, в яких введено тимчасову адмiнiстрацiю i цi банки виводять з ринку. Щоб звести цей ризик на мiнiмальний рiвень Компанiя поступово створила резерв сумнiвних боргiв у сумi 88 тис. грн. Ключовим для Компанiї як професiйного учасника фондового ринку, що проводить дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi, є операцiйний ризик, що включає ризики, пов'язанi з персоналом, недосконалою роботою iнформацiйних систем та засобiв комунiкацiї, а також правовий ризик. Для мiнiмiзацiї зазначених ризикiв виконуються наступнi заходи: - пiдготовка персоналу, пiдвищення його квалiфiкацiї, наскрiзна автоматизацiя бiзнес-процесiв; - використання сучасного обладнання та програмного забезпечення, регулярна модифiкацiя функцiоналу електронної торговельної системи; - використання електронного документообiгу та надiйний захист iнформацiї; - монiторинг iснуючих та потенцiйних змiн до законодавства України з метою приведення правил фондової бiржi, iнших внутрiшнiх документiв, договiрних вiдносин у вiдповiднiсть до таких змiн, нормотворча дiяльнiсть тощо. Понад те, з огляду на впровадження в обiг на фондовiй бiржi деривативiв, Компанiєю створено систему управлiння ризиками на Строковому ринку з метою забезпечення належного виконання зобов’язань за строковими контрактами, клiрингу та розрахункiв. Основнi ризики, на якi наражаються учасники бiржових торгiв та/або Компанiя при укладеннi та виконаннi бiржових договорiв (контрактiв) щодо цiнних паперiв або деривативiв, а також засоби мiнiмiзацiї таких ризикiв врегульованi на рiвнi правил та регламентних документiв фондової бiржi. Управлiння капiталом Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу, а також збереження довiри iнвесторiв, кредиторiв та учасникiв ринку i забезпечення майбутнього розвитку свого бiзнесу. Компанiя, як лiцензований учасник ринку цiнних паперiв, має виконувати вимоги щодо достатностi капiталу, встановленi законодавством та нормативно-правовими актами НКЦПФР. Зокрема, вiдповiдно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», розмiр статутного капiталу фондової бiржi має становити не менше 15 млн грн, а розмiр власного капiталу фондової бiржi, що здiйснює клiринг та розрахунки, має становити не менше 25 млн гривень. При цьому станом на 31 грудня статутний капiтал Компанiї сягає 50 млн. грн.., а власний капiтал – 50,4 млн. грн., що суттєво перевищує вимоги законодавства. Слiд зазначити, що Положенням щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками (затверджене рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2015 № 1597) встановлено низку параметрiв, завдяки яким оцiнюються ризики дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Пруденцiйнi нормативи Компанiї : 2017 рiк 2016 рiк Норматив достатностi власних коштiв (н>=1) 45,84 17,66 Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику (н>=1) 194,45 89,33 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (н>=0.5) 116,48 2,44 Коефiцiєнт покриття зобов’язань учасникiв клiрингу(н<=0.8) 0,00 0,00 Розмiр власних коштiв, тис. грн. 25273,7 9003,9 Вартiсть високолiквiдних активiв, тис. грн. 10248,2 14846,9 Середнє значення позитивного нетто-доходу, тис. грн. 866,5 672,0 Величина операцiйного ризику, тис. грн. 130,0 100,8 Показники достатностi власних коштiв для фондової бiржi (враховує розмiр регулятивного капiталу та фiксованих накладних витрат за попереднiй фiнансовий рiк), покриття операцiйного ризику (вiдображає здатнiсть фондової бiржi забезпечувати покриття своїх операцiйних ризикiв власними коштами вiдповiдно до певного рiвня середньорiчного позитивного нетто-доходу за 3 попереднi фiнансовi роки), а також покриття зобов'язань учасникiв клiрингу за деривативами та абсолютної лiквiдностi суттєво перевищують як нормативнi значення, так i значення попереднього року. Це свiдчить про здатнiсть Компанiї утримувати достатньо високий обсяг власних коштiв для покриття витрат, лiквiдних активiв для покриття зобов’язань, а також надiйне покриття ризикiв. Директор С.Є. Шишков

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статуi розмiр вiдсутнi.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцiнки не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Пов’язаними сторонами Компанiї виступає ПрАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якiй належить 94,235723% акцiй Компанiї. Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня вiдсутнi.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Iнформацiя про рекомендацiї (вимоги) щодо аудиторського висновку (звiту) з боку органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, в Товариства вiдсутня. Разом з тим, окремi складовi примiток до фiнансової звiтностi Бiржi у 2017 роцi було розширено з метою забезпечення ще бiльшої iнформацiйної прозоростi та надання iнвесторам максимально деталiзованої iнформацiї.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Перевiрку фiнансової звiтностi за 2017р. проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист», код ЄДРПОУ 35531560, мiсцезнаходження 01030, м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4082, видане Рiшенням Аудиторської Палати України (далi - АПУ) вiд 13.12.2007, термiн дiї рiшенням АПУ №348/2 вiд 27.12.2017 подовжено до 27.07.2022. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, № П 000197, видане НКЦПФР 24.02.2014, дiйсне до 27.07.2022. Сертифiкат аудитора Захарової Тетяни Володимирiвни. серiя а № 006398 вiд 24.04.2008, виданий рiшенням АПУ №189/2 вiд 24.04.2008, термiн дiї рiшенням АПУ № 265/2 вiд 28.02.2013 подовжено до 24.04.2018. Сертифiкат аудитора Чулковської Iнни Вiкторiвни серiя а № 004127 вiд 28.01.2000, виданий рiшенням АПУ № 86 вiд 28.01.2000, вiдповiдно до рiшень АПУ (№ 131 вiд 29.01.2004, № 198/3 вiд 29.01.2009, № 283/2 вiд 28.11.2013) чинний до 28.01.2019.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж понад 10 рокiв.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист» почало надавати послуги у 2017 роцi.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Iншi аудиторськi послуги не надавались.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Випадки конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

За 2011-2014 рр.- ТОВ АФ "АленАудит", за 2015-2016 рр. - ТОВ АФ "ФIНЕКС-АУДИТ", за 2017 р. - ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист».

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Вiдсутня iнформацiя про стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались, а також факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

Всi спори i розбiжностi, що виникають мiж фiнансовою установою та споживачами фiнансових послуг вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Пiд час надання iнформацiї клiєнтам ПАТ "ФБ "Перспектива" дотримується вимог законодавства про захист прав споживачiв. У випадку недосягнення згоди мiж фiнансовою установою та споживачем фiнансових послуг шляхом переговорiв, вiн вирiшується у судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного законодавства в Українi.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Уповноваженою особою розглядати скарги є директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Скарги стосовно надання ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" фiнансових послуг протягом звiтного року не надходили.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Детальнi вiдомостi щодо судових позовiв та стану їх розгляду наведенi у примiтках до фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Станом на 31.12.2017р. справ з вiдкритим судовим провадженням стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою, стороною яких є емiтент, немає.

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

за ЄДРПОУ

33718227

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

66.11

Середня кількість працівників

10

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

41093

18461

144

первісна вартість

1001

45957

21632

296

накопичена амортизація

1002

4864

3171

152

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

5

2

23

первісна вартість

1011

160

160

159

знос

1012

155

158

136

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


49644

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

15

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

41098

18463

49826

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

2

Виробничі запаси

1101

0

0

2

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

412

277

296

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


2


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

13

4

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3

7

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

11858

2023